Pursaklar Belediyesi

Temizlik İşleri Müdürlüğü


Mevlüt OĞUZ

Temizlik İşleri Müdür V.


Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü;
1-Belediye sınırları içindeki yerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp biriktirme yerine taşımak,
2-Cadde ve sokakları süpürmek suretiyle sürekli olarak temiz tutmak,
3-Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek ilçe halkının temizlik hizmetlerine katılımını sağlamak,
4-Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken atıkları kaldırmak,
5-Kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde ev ve işyerlerinin foseptik kuyularını ücret karşılığında temizlemek,
6-Doğal afetle karşılaşıldığında, oluşabilecek su baskınlarının önlenmesi ve bertaraf edilmesinde ilgili birim ve kuruluşlara yardımcı olmak,
7-Temizlik hizmetlerini mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dahilinde yürütmek,
8-Mevcut çöp toplama sistemlerini geliştirmek; yeni sistemler bulunması ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak,
9-İlaçlama yapmak,
10- Çalışan personelin puantajlarını tutmak,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Temizlik İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
1-Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
2-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
3-Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
4-Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,

5-Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
6-Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
7-Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
8-Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
9-Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10-Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari ve Mali İşler Birimi
MADDE 8- İdari ve Mali İşler Birimi;
1-Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
2-Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
3-Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
4-Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
5-İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
6-Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
7-Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak,
8-İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak edişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasının sağlamak,
9-Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin edilmesini sağlamak,
10- İşçi personelin puantajlarını ve müdürlük personelinin mesai imza fönlerini tutmak,
11-Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
Temizlik Birimi
MADDE 9- Temizlik Birimi;
1-Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, çöp toplama alanlarına nakledilmesi, cadde, sokak ve pazaryerlerinin el ve makine ile süpürülmesi ve yıkanması işlerinin yapılması ve/veya yüklenici firmalara yaptırılması,bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını,kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
2-Belediyemizin hizmet alanı içindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile Pazar kullanım alanları dahil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak,
3-Mahallelerde bölgesel bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,
4-Belediye sınırları içindeki hastaneler, okullar, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
5-Belediye sınırları dahilinde bulunan dere ve kenarlarında oluşan atıkları toplamak, kontrol ve takip ederek sürekli temiz tutmak,
6-Toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğini yapmak,
7-Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamanın yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
8-Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkları, kanun ve yönetmeliğe uygun araçlarla ve Hizmet İçi Eğitime tabi tutulmuş personellerle taşınmasını ve bertarafını sağlamak,
9-Yürütülen faaliyetler ve çevre sorunları hakkında Müdürlüğe gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlayarak, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak,
10-Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,
11-Kalıcı konutlar mevkiinde, vatandaş tarafından naylon poşet ve ağzı bağlı olarak toplama noktalarına bırakılan çöplerin, Belediyece belirlenen saatlerde çöp araçlarının personeli tarafından toplanmasını sağlamak,
12-Kalıcı konutlar mevkiinde zamansız çıkarılan çöpleri acil çöp ekibiyle toplatmak, çöplerin ilan edilen zamanda çıkartılması için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, önleyici tedbirler almak,alınan önlemlere uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak üzere Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmek,
13-Çöpün biriktirilmesi ve toplanmasında kullanılan çöp konteynırlardan tekeri kırılan, bozulan ve deforme olan konteynırların tamir ve bakımını yapmak veya yerine yenilerini bırakmak, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır taleplerinin karşılanmasını sağlamak,
14-Katı Atık Birliği adına Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım(İnşaat) çalışmalarının başlatılmasını sağlamak, sahadaki inşaat kontrollerinin, kontrol ve denetim ekibi tarafından yapılmasını sağlamak,
15-Yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapım işi hizmetini yürüten yüklenici firmanın çalışmalarını, yapılan sözleşmelere ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun olarak ve belirtilen süreler içerisinde tamamlamasını takip ve kontrol etmek,
16-Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının, kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak amacıyla plan ve projeler hazırlamak, bu yönetmelik ile ilgili çalışmaları başlatmak, çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek, halkımızın duyarlılığını artırmak ve geri dönüşüme katılımını sağlamak,
17-Belediye Tıbbi Atık Yönetim Planını oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak,
18-Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, atık pillerin evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasını sağlayarak, atık pillerin insan ve çevre sağlığına zarar vermesini önlemek,
19-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, belediye yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan yerlerde denetimler yaparak, bu işletmelerin lisanslı toplayıcılarla anlaşma yapmalarını sağlamak, böylece atık bitkisel yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek,
20-Katı Atık Yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak,
Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak,
21-Tehlikeli atıkların, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda uygun bir şekilde bertarafının sağlanması için çalışmalar yapmak,
22-Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,
23-Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan halkımızın ve çalışan personellerimizin temizlik konusunda bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek, bu konuda kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,
24-Çevre konusunda eğitim ve araştırmalar yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
25-Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ve korunması ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,
26-Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi tutmak,
27-Görevlerle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
28-Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
29-Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık/yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,
30-Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, takip ve kontrol ederek sonuçlandırmak,
 
31-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Bölge Kontrol ve İkmal Birimi
MADDE 10- Bölge Kontrol ve İkmal Birimi;
1-İlçe sınırları içerisindeki işyeri ve konutlarda oluşan katı atıkları belli bir program dahilinde sürekli olarak toplamak ve döküm sahasına aktarmak, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğini yapmak
2- Kentin görünümüne uygun biçimde ana cadde ve sokaklara atık kutuları koymak, Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın temizliğe katılımını sağlamak,
3-Kanalizasyon teşkilatı bulunmayan bölgelerde ev ve işyerlerinin fosseptik çukurlarını ücret karşılığı boşaltmak,
4-Daha iyi bir temizlik için resmi ve özel mesleki kuruluşlarla Başkanlık Makamının onayını almak kaydı ile iş ilişkisi kurmak,
5-Eğer temizlik hizmetleri ihale ile yaptırılıyorsa işlerin kontrolünün yapılmasını sağlamak,
6- İlçede yapılan temizliği denetlemek, temizlik işleri için gerekli her türlü araç-gereci temin ederek bunların görevlendirilmesini sağlamak,
7-Temizlik hizmetlerinde görev yapan personelin ve araçların iş programlarını yapmak,  koordine etmek ve denetlemek,
8- Temizlik işlerinin aksamadan tam olarak, çevreye ve halka zarar vermeden yürütülmesini sağlamak, bunun için gerekli her türlü tedbiri almak, görevlendirmeleri yapmak, temizlik hizmetlerinin daha iyi yürümesi için gelişen yeni teknolojiler konusunda araştırmalarda bulunmak, öneriler hazırlayıp amirlerine sunmak
9-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Çevre Kirliliği ve Sorunları Değerlendirme Birimi
MADDE 11- Çevre Kirliliği ve Sorunları Değerlendirme Birimi;
1-Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için plan ve değerlendirme yapılması,
2- İlçedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek, İlçenin kirlilik haritasını hazırlamak ve denetimlerde bulunmak, sorunları öncelikli olarak çözmek için plan ve proje hazırlamak,
3- Çevre kirliliği konusunda görev verilmiş olan özel ve kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, çevre konusunda faaliyette bulunan gönüllü kuruluş ve dernekleri yönlendirmek ve desteklemek,
4-Çevre temizlik uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta okullar, işyerleri ve sanayi kuruluşlarına eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, temizlik bilincini geliştirmek ve temizlik problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, paneller, kurslar, fuarlar ve çevre haftası kutlamalarını düzenlemek, temizlik ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
5- İlçe sınırları içerisinde çevreyi kirletenlere uygulanacak yaptırımları belirlemek, çevreyi iyileştirme çalışmalarına belde sakinlerinin ekonomik olarak katılımını sağlamak için bu konudaki yasalara uygun yönetmelik çıkarmak, kirleticilere karşı alınacak önlemlerin neler olacağı konusunda çalışmalar yapıp, ilgili kurum ve kişileri bilgilendirmek,
6-Belediye sınırları içerisinde işyeri açma izinleri, yapı ve kullanım izinleri, atık boşaltma izinlerinin çevresel etkileri konusunda değerlendirme yapabilecek bir sistem oluşturmak, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine aykırı olanların izinlerini iptal ettirmek için Başkanlığa sunmak, ya da işyeri ve konutlardaki gerekli koşulların oluşturulması için çalışmalar yapmak,
7- İlçe sınırları içerisinde mevsimine uygun olarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla haşerelere karşı açık ve kapalı alanlarda çevre ilaçlaması yapmak.
8-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,