Pursaklar Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


Ayhan BÜKE

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü


Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;
1- Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak,
2-Kadro iptal ve ihdas işlemlerini yapmak, kadro kayıtlarını tutmak ve kadro hareketlerini izlemek,
3-Personelin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek; personelin intibak işlemlerini, kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak; aday memurların asalet tasdiki işlemleri ve hizmet değerlendirmelerini yapmak,
4-Personelin hizmet borçlandırma ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,
5-Personelin atama ve yer değiştirme, muvafakat işlemlerini yapmak,
6-Belediyeye yeni alınacak personelin sınav ve değerlendirme işlemleri ile görevde yükselme, kadro ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak,
7-Personelin emeklilik onaylarını almak, emekli ikramiyesi ve aylık bağlanmasına esas belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,
8-Eski hükümlü ve özürlü istihdamı ile ilgili işlemleri yapmak,
9-Personelin kurum kimlik belgelerini düzenlemek,
10-Çalışanları personel kütüğüne kaydetmek, her personele sicil numarası vermek, özlük ve sicil dosyalarını muhafaza etmek; naklen atanan ve giden personelin sicil dosyalarını almak ve göndermek, personelin özlük bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak, personel hareketlerini bilgisayar ortamında izlemek,
11-Görevi ile ilişiği kesilen personelin ilgili bilgilerini ilgili mercilere ulaştırmak,
12-3628 sayılı Kanuna göre mal bildirimi konusunda gerekli işlemleri yapmak,  
13-Etik Kurul ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
14-Personelle ilgili istatistiksel bilgiler toplamak, değerlendirmek kişisel bilgilerin kayıtlarını tutmak, ilgili belgelerin sicil dosyasında saklamak,
15-Personelin yıllık, mazeret ve aylıksız izinlerini, devredilen yetkiler çerçevesinde Onay’a hazırlamak; sağlık raporlarının izne çevrilmesi işlemlerini yapmak; sağlık izni kullanımlarında mevzuatta belirlenen günü aşan kısımlarını ilgili mevzuat uyarınca işlem yapmak,
16-Personelin disiplin işlemlerini yapmak,
17-Toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak yapılması hususunda çalışmalar yapmak, toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak,
18-Sendikalar ve çalışanların yaptıkları müracaatlarla ilgili işlemleri yapmak, işveren-çalışan ilişkilerinin uyumlu olarak yürütülmesine dönük öneriler geliştirmek, disiplin kurullarına iş ve işlemlerinde yardımcı olmak,
19-Öngörülen ilkeler ve mevzuata uygun şekilde tüm personel için (aday memurlar dahil) uygulanacak eğitim plan ve programlarını belirlemek; uygulanmasını sağlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını yapmak veya yaptırmak, sonuçlarını değerlendirmek,
20-Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izlemek, yönetmelik taslakları ve değişiklikler ile ilgili iş ve işlemleri organize etmek,
21-Memur personelin yeşil pasaport belgelerini düzenlemek,
22-Stajyer öğrencilere ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
23-Maaş ve ücretler, ek ödeme, kıdem tazminatı, doğum ve ölüm yardımları gibi her türlü kişisel hakedişler ile görev yollukları, emekli keseneği, sigorta primleri, icra ve kişi borçları, vergi kesintileri gibi her türlü mali işlemlerin gerçekleşme işlemlerini yaparak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,
24- Belediyede mevcut veya yeni kurulacak müdürlüklerin teşkilat yönetmeliklerini ve şemaların hazırlamak, meclise sunmak,
25-Başkanlık Makamınca verilecek iş ve işlemler ile tüm personelin yukarıda belirtilmeyen iş ve işlemlerini yapmak,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
1-Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
2-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
3-Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
4-Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,

5-Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
6-Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
7-Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
8-Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
9-Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10-Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
 
İdari ve Mali İşler Birimi
MADDE 8- İdari ve Mali İşler Birimi;
1-Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
2-Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
3-Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
4-Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
5-İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
6-Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
7-Stajyer öğrencilere ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
8-Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
 
Özlük İşleri Birimi
MADDE 9- Özlük İşleri Birimi;
1- Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak,
2-Kadro iptal ve ihdas işlemlerini yapmak, kadro kayıtlarını tutmak ve kadro hareketlerini izlemek,
3-Personelin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek; personelin intibak işlemlerini, kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak; aday memurların asalet tasdiki işlemleri ve hizmet değerlendirmelerini yapmak,
4-Personelin hizmet borçlandırma ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,
5-Personelin atama ve yer değiştirme, muvafakat işlemlerini yapmak,
6-Belediyeye yeni alınacak personelin sınav ve değerlendirme işlemleri ile görevde yükselme, kadro ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak,
7-Personelin emeklilik onaylarını almak, emekli ikramiyesi ve aylık bağlanmasına esas belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,
8-Eski hükümlü ve özürlü istihdamı ile ilgili işlemleri yapmak,
9-Personelin kurum kimlik belgelerini düzenlemek,
10-Çalışanları personel kütüğüne kaydetmek, her personele sicil numarası vermek, özlük ve sicil dosyalarını muhafaza etmek; naklen atanan ve giden personelin sicil dosyalarını almak ve göndermek, personelin özlük bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak, personel hareketlerini bilgisayar ortamında izlemek,
11-Görevi ile ilişiği kesilen personelin ilgili bilgilerini ilgili mercilere ulaştırmak,
12-3628 sayılı Kanuna göre mal bildirimi konusunda gerekli işlemleri yapmak,  
14-Personelle ilgili istatistiksel bilgiler toplamak, değerlendirmek kişisel bilgilerin kayıtlarını tutmak, ilgili belgelerin sicil dosyasında saklamak,
15-Personelin yıllık, mazeret ve aylıksız izinlerini, devredilen yetkiler çerçevesinde Onay’a hazırlamak; sağlık raporlarının izne çevrilmesi işlemlerini yapmak; sağlık izni kullanımlarında mevzuatta belirlenen günü aşan kısımlarını ilgili mevzuat uyarınca işlem yapmak,
16-Memur personelin yeşil pasaport belgelerini düzenlemek,
17-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Maaş-Tahakkuk ve Sendikal İlişkiler Birimi
MADDE 10- Maaş-Tahakkuk ve Sendikal İlişkiler Birimi;
1-Maaş ve ücretler, ek ödeme, kıdem tazminatı, doğum ve ölüm yardımları gibi her türlü kişisel hakedişler ile görev yollukları, emekli keseneği, sigorta primleri, icra ve kişi borçları, vergi kesintileri gibi her türlü mali işlemlerin gerçekleşme işlemlerini yaparak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,
2-Toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak yapılması hususunda çalışmalar yapmak, toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak,
3-Sendikalar ve çalışanların yaptıkları müracaatlarla ilgili işlemleri yapmak, işveren-çalışan ilişkilerinin uyumlu olarak yürütülmesine dönük öneriler geliştirmek, disiplin kurullarına iş ve işlemlerinde yardımcı olmak,
4-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Eğitim ve Disiplin Birimi
MADDE 11- Eğitim ve Disiplin Birimi;
1-Öngörülen ilkeler ve mevzuata uygun şekilde tüm personel için (aday memurlar dahil) uygulanacak eğitim plan ve programlarını belirlemek; uygulanmasını sağlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını yapmak veya yaptırmak, sonuçlarını değerlendirmek,
2-Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izlemek, yönetmelik taslakları ve değişiklikler ile ilgili iş ve işlemleri organize etmek,
3-Stajyer öğrencilere ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
4-Personelin disiplin işlemlerini yapmak,
5-Etik Kurul ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
6-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,