Pursaklar Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü


Erdal İSKENDER

Fen İşleri Müdür V.


Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 6- Fen İşleri Müdürlüğü;
1-Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar plan ve programları gereğince yeni yollar açmak; gerekli proje, keşif ve ön hazırlıkları yapmak, onaylamak veya onaylatmak; bu amaçla yapılacak kamulaştırmalar için gerekli ön işlemleri yapmak,
2-Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfalt malzemelerini ihtiyaca göre zamanında temin etmek, serimini yapmak ve asfaltlamaya ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
3-Yasa gereği belediyemizin sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları ile tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri halde tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak; bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkındaki teknik esaslara ait vasıf ve şartların değiştirilmesi veya ilavesi için önerilerde bulunmak,
4-Belediye hizmet binalarının ve gerekli tüm binaların yapım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
5-Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama ile trafik akışını sağlamak,
6-Gerektiğinde uygulamalar öncesi anket çalışması yapmak,
7-İlgili mevzuat gereği tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli olarak yürütmek; altyapı kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,
8-Yol, asfalt ve tretuvar hizmetleri karşılığında mükelleflerden alınacak katılım bedellerinin tespitini yapmak ve tahsili için gecikmeksizin Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
9-İlgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğe bağlı birimlerin hizmetleri sırasında ihtiyaç duyacağı danışmanlık, mal, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin Kamu İhale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, Belediyeye bağlı diğer birimlerin yapacağı ihalelerde ihtiyaç duyulduğu takdirde teknik yardım ve personel desteğinde bulunmak,
10-İmara aykırı yapı ve gecekonduların yıkım işlerinde birimlere lojistik (iş makinesi, araç gereç ve personel) destekte bulunmak,
11-Müdürlük bünyesindeki atölyelerin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak,
12-Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası, hizmet gereklerine göre sevk ve idaresi ile iyi kullanılmalarını sağlamak,
13-Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,
14- Çalışan personelin puantajlarını tutmak,
15-Başkanlık Makamınca verilecek iş ve işlemler ile yukarıda belirtilmeyen müdürlük görevleri arasında yer alan iş ve işlemlerini yapmak,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Fen İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
1-Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
2-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
3-Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
4-Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,

5-Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
6-Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
7-Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
8-Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
9-Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10-Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
 
İdari  İşler Birimi
MADDE 8- İdari İşler Birimi;
1-Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
2-Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
3-Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
4-Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
6-Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
7- İşçi personelin puantajlarını ve müdürlük personelinin mesai imza fönlerini tutmak,
8-Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
 
İhale ve Satınalama Birimi
MADDE 9- İhale ve Satınalma Birimi;

1- İlgili birimlerden gelen ihtiyaç listelerinin ödenek izinlerini almak,
2- Ödenek izni gerçekleşen ihtiyacın ihalesini yapmak,
3- İhale işlemlerine ilişkin tüm işleri yapmak,
4- Ödeme emri belgelerini düzenlemek,
5-Müdürlüğe ait bütçe tertibini takip ederek satın alma ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek,
6-İlgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğün bölümlerinin hizmet sırasında ihtiyaç duyacağı mal ve malzemeleri, danışmanlık hizmetleri, hizmet alımları ve yapım ve yapımla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
7- Gerektiğinde diğer birimlere destek sağlamak,
8-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,        

Altyapı Hizmetleri Birimi
MADDE 10- Altyapı Hizmetleri Birimi;
1- Pursaklar Belediyesi sınırları içinde asfalt, yol, yapımı, kanal arızasını gidermek,
2- Asfaltlama için gerekli araç, gereç, makine ve asfalt malzemesi ihtiyacını tespit etmek, malzemenin temininin sağlanmasını takip etmek ve tekniğine uygun şekilde işletmek,
3- Asfalt kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
4- Yıllık planlı işlerin günlük çalışma programını hazırlamak, hazırlatmak ve gerçekleştirmek,
6- Altyapısı tamamlanan yolların asfalt yapımına hazır olup olmadığını tesbit etmek, ettirmek,
7- Yeni yolları açmak, bordürlerin döşenmesini, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
8- İş makinelerinin eksiksiz olarak ve zamanında işyerinde bulundurulmasını ve bunların amaç dışında kullanılmamasını, devamlı çalışır durumda tutulmasını sağlayacak tedbirler almak ve kontrol etmek, işletmek,
9- Yol yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin hangi ocaklardan sağlanacağını saptamak ve Ocaklardan faydalanma durumunu sürekli olarak kontrol etmek,
10- İşyerinde ve çalışma yerlerinde trafik ve işçi güvenliği yönünden ihtiyaç duyulan her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak,
11- Yıllık çalışma programına göre yapılacak işler için gerekli iş makineleri ve ekipmanların eksiklerini belirlemek, eksikliklerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
12- İşçilerin çalışmalarında can güvenliğinin sağlanmasına gerekli dikkat ve titizliği göstermek,
13- Yağmur suyu ve pis su kanallarında yapılan şikayet ve başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak,
14-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Bakım Onarım ve İkmal Birimi
MADDE 11- Bakım Onarım ve İkmal Birimi; 1- Normal olarak piyasada bulunmayan acil olarak ihtiyaç duyulan bazı yedek parça ve malzemeleri makine ve diğer aksamının imalatını imkanlar dahilinde yapmak, yaptırmak,
2- İş ve üretim makineleri ile hizmet vasıtalarının makine işletmeciliği esaslarına uygun olarak ekonomik ve teknik şekilde tamir, bakım ve işletmelerini sağlamak, gerekli tamir ve bakım ekiplerine, büro ve atölye personeline işin niteliğine göre hizmet ve görev dağılımını yapmak,
3- İş ve üretim makinelerinin revizyon planını düzenlemek ve bu plan dahilinde tamir ve bakımlarının yapılmasını sağlamak,
4- Personelin teknik eğitimlerinin verilecek emir ve talimatlara uygun olarak plan, program dahilinde yapılmasını sağlamak,
5- İş yerinde gerekli emniyet önlemlerini almak, aldırmak ve iş güvenliğini sağlamak,
6-Ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılmasını sağlamak,
7-Kullanıcılar tarafından arızaları fişlerinde bildirilmiş olarak gelen araç, gereç ve iş makinelerinin teknik personelce arızalarının kontrolü yapılarak,  gerekli bakım işlemlerini yaptırmak,
8- Araç, gereç ve iş makinelerinin yedek parça istek fişlerinin ilgili personel tarafından tanzim ve temin edilmesini sağlamak,
9- Arızalardan dolayı araç ve iş makinelerinin ilk muayene ve kontrollerini yaptırarak, arızalarını tespit etmek ve iş yaptırım belgesini açmak suretiyle arızaları bu belgeye rapor halinde yazmak,
10- Atölyede onarımı yapılan araç ve iş makinelerinin son kontrollerini yaptırmak, tecrübe sonunda bir aksama görülmediği takdirde aracı ilgili birime teslim etmek,
11- Atölyeler tarafından alınan yedek parçaların yerinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek, ettirmek,
12- Motorlu araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını tespit etmek,
13- Belediyeye bağlı müdürlüklerin bünyesinde bulunan araçların tamir ve onarımlarını yapmak yaptırmak ve işçilik maliyet hesaplarının yapılmasını sağlamak,
14- Elemanların, demirbaş araç ve gereçlerin muhafazasında gerekli titizliği göstermelerini sağlamak,
15- Belediyeye ait tüm motorlu taşıtların trafik sigorta işlemleri, egzoz emisyon ölçümleri ve karayolları fenni muayenelerini yaptırmak, trafik kazasına karışan Belediye araçları ile ilgili hasar tespit raporlarını düzenlemek,
16- Bölge içinde veya dışında arızalanan araçların arızalarını gidermek için ekip oluşturmak ve arıza mahalline göndermek,
17- Atölyede kullanılan oksijen ve asetilen tüplerinin dolum ve muayenelerini yapmak,
18- Araçların yedek parça ihtiyaçlarını tespit etmek suretiyle listeler hazırlamak söz konusu ihtiyaçların teminini sağlamak için  yazışmalar yapmak,
19- Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
   

İnşaat, Yapı Kontrol ve Denetim Birimi
MADDE 12- İnşaat, Yapı Kontrol ve Denetim Birimi;
1- Belediyeye ait binaların sosyal tesislerin, etüt ve projelerini yaptırmak ve inşaatların ekonomik ve süratli şekilde yürütülmesini için proje faaliyetlerinde bulunmak,
2- Fen işleri Müdürlüğü programına alınan her türlü inşaata ait etütleri hazırlamak,
3- Zemin etütlerini ve laboratuar deneylerinin yürütülmesini sağlamak,
4- İhalesi yapılacak bina ve tesislerin yer tespitinden sonra zemin etüdünün yapılmasını sağlamak,
5- Teknik ve çağdaş şartlara göre yenilikleri takip etmek ve yeni malzemelerin inşaatlara tatbikini araştırmak ve onaylatmak,
6- Büyük yatırım projelerinin prensiplerini belirlemek, şartnamelerini hazırlamak,
7- Lüzumlu avan proje tatbikat proje resimlerini belirlemek, şartnamelerini hazırlamak,
8- İhaleli işlerin ihale dosyası ve keşfinin hazırlanması, ihale gününün takibi, ihalenin tasdikini yer teslim safhasına kadar olan işlemlerin takibini yaptırmak, emanet işlerin dosyasını hazırlamak,
9- İhaleli işlerin; yer teslim zabtından başlayarak geçici ve kesin kabul tutanağı dahil tüm kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
10- İnşaat hakediş raporlarının tanzim ve tasdikini yaptırmak, inşaatın geçici ve kesin kabullerinin onayını almak ve yaptırmak,
11-  İnşaatı bitmiş tesisin kullanılması için ilgili birime teslim etmek,
12- İmalat, ihzarat iş programları ile analizleri fiyat zabıtlarına mukayeseli keşifleri inceletmek, onayını almak üzere Başkanlık Makamı’na sunmak,
13- İhale veya emanet usulü yapımı tamamlanarak geçici kabulü yapılan yada tasfiye edilen işler ile her türlü yapım, bakım ve onarım işleri için düzenlenen keşif özeti, metraj, ataşman, yeşil defter raporu gibi dokümanları incelettirmek, onaylatmak,
14- Demirbaş araç ve gereçlerin muhafazasında gerekli titizliği göstermek,
15- Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Yol Yapım Birimi
MADDE 13- Yol Yapım Birimi;
1-İmar programlarına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma programı uyarınca haritalar üzerinde hazırlık çalışmaları yapmak,
2- Arazi üzerinde ilk keşifleri yapmak ve güzergaha ilişkin rapor hazırlamak; onaylanan rapora göre güzergah boyunca şeritvari takeometrik haritayı çıkarmak,
3- Etüt haritasına yol eksen hattını işlemek,
4- Yol eksen hattının arazide aplikasyonunu yapmak ve gerekli bilgileri toplamak,
5- Yeni açılan yolların profiline ve mihver zaptına uygunluğunu kontrol etmek,
6-Yıllık çalışma programına göre yapılacak işler için gerekli iş makine ve ekipmanlarını saptamak, eksikliklerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
7- Diğer birimlerle birlikte makinelerin iş yerlerine dağıtımına ilişkin günlük ve aylık dağıtım programlarını hazırlamak,
8- Yol ve tesis yapımı için gerekli şantiye ve kontrol ekibinin kurulmasını sağlamak; araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışmaları sürekli kontrol etmek,
9- Yol yapım makinelerinin randıman kapasitelerine ve çalışma günü esaslarına göre iş programı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,
10- Yol açımı çalışmalarında işçilerin ve yurttaşların can güvenliklerinin sağlanması amacıyla trafik şube müdürlüğü ile temas kurarak gerekli trafik işaret levhalarının konulmasını sağlamak; iş, trafik ve işçi güvenliği yönünden alınması gereken her türlü tedbiri almak,
11- Etüt Proje Bürosundan gelen projelerin araziye uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
12- Yol güzergahında yapılması zorunlu olan istinat duvarı, menfez vb. yapıları ilgili birimlere bildirmek,
13- Açılan yolların stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işleri ile bakım ve onarımlarını yaparak asfalt kaplamaya hazır hale getirmek, 
14- Yol yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin nasıl sağlanacağını belirlemek,
15- Kış şartlarında kar ve buzla mücadele çalışmalarını ilgili diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek, bu hizmette kullanılacak malzemelerin stok durumunu kontrol altında tutmak,
16- Mevcut bozulmuş yolların bakım ve onarımlarını yapmak,
17-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Atölye Birimi
MADDE 14- Atölye Birimi;
1- Atölyedeki marangoz, boya, kaynak, elektrik, sıhhi tesisat, cam ve döşeme yapım ve onarımıyla ilgili imalatları yapmak,
2-  İş programı oluşturmak ve işleri zamanında yapmak,
3- Çalışma programına göre ekipler kurmak ve bu ekipleri yönlendirmek,
4- Çalışma yerlerinde kullanılacak makineler ile yapılacak işler için gerekli araç, gereç ve malzemeyi temin etmek,
5- Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
6- Atölyede yapılan imalatların arazide ve yerinde uygulanması ve montaj işlerini yapmak,
7- Belediyemiz sorumluluk alanı içindeki yerlerde, göreviyle ilgili konularda gelen taleplerin gereğini yapmak,
8- Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,