Pursaklar Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Şükrü GENÇ

İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

MADDE 6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

1- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen,sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
2-Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar  planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine  sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek,
3- Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına  hazırlayarak sunmak,
4-Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,
5- Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, Bu amaçla halkı bilgilendirmek,
6-Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
7-Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,
8-Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,
9-İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ yaptırılmasını sağlamak,
10-Yapı denetim Firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, Bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
11-İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek, 
12-Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
13-Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
14-Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
15-İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekansal projeler üretmek,
16-Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte  Fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek,
17-Başkanlık Makamınca verilecek iş ve işlemler ile yukarıda belirtilmeyen müdürlük görevleri arasında yer alan iş ve işlemlerini yapmak,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;

MADDE 7- İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
1-Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
2-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
3-Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
4-Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,

5-Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
6-Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
7-Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
8-Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
9-Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10-Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

  
İdari İşler ve Arşiv Şefliği Görev Tanımı
 
1-Müdürlüğün teknik yazışmalar dışındaki tüm idari yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak, dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.

2-İşlem gören taşınmazların, mahalle – ada – parsel indexine göre sayısal ve fiziksel ortamda dosya açarak arşivlemek, Fiziksel dosyaların hangi büroda işlem gördüğünü takip etmek bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak ve gerek fiziksel gerek sayısal ortamda oluşturulan arşiv dosyalarının erişilebilirliğini, güvenliğini, doğruluğunu sağlamak
3-Talep halinde dosya içeriğine göre suret belge vermek
4-Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
5-Müdürlüğe gelen genelge, genel yazı, Başkanlık emirleri gibi alt mevzuatı içeren yazıları ilgili personele duyurmak.
6-Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
7-Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak.
8-Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
9-İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak
10-Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.
11-Görev alanına girmek şartıyla Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ruhsat ve İskan Şefliği Görev Tanımı
 
A-Yapı Ruhsatı İşlemlerleri:

 
1-Yapı Ruhsatı düzenlemek, evraklarını takip etmek.
2-SGK,Veraset Harçlar, ASKİ Yol Katılım yazılarını düzenlemek.
3-Yazıların ivedi ve önemli olanlarını elden teslim edilmesini sağlamak.
4-İş Bitirme Belgesi düzenlemek(KİK, Müteahhitlik Sertifikası ve Silah ruhsatı için).
5-Riskli yapılara satış yapılabilmesi için Tapu Müdürlüğüne yazılar düzenlemek.
6-Yazışmaların, evrakların, projelerin düzenlenen belgelerin arşiv halinde dosyalanması.
7-Kırsal Yapı Belgesi Düzenlemek.

 

B-İskan (Yapı Kullanma İzin Belgesi) İşlemleri:
 
1- Yapı Kullanma izni (İskan ) düzenlemek, evraklarını takip etmek.
2-Bina kontrolü yapmak , tamirat ve tadilatlarını tamamlatmak(iskan alınabilmesi için).
3-İskan başvurusu ve statik raporu olan binalara elektirik, su aboneliği için yazı düzenlemek.
4-Şikayet olması halinde binaların kontrolünü yapmak.
5-Mahkemelere, Resmi Kurumlara , İlgili vatandaşlara binanın ruhsatı ve iskanı ile ilgili bilgi vermek, yazışmalar yapmak
6-Banka expertizlerine , mahkeme bilirkişilerine  bilgi ve belge(ruhsat ve iskanla ilgili) vermek.
7-Kırsal Belge düzenlenen binalara teknik rapor düzenlemek.
 


 

Kaçak Yapı Şefliği Görev Tanımı
 
Görevleri;
1-)İlgililerin imara aykırı yapılanma ile ilgili her türlü şikayet ve talepleri üzerine onaylı mimari proje ve eklerine göre mahallerinde kontrol yapmak,
2-)Kaçak yapı, ruhsat ve eklerine aykırılık ihbarları değerlendirerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği yasal süreç başlatmak,
3-)Belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki 1/1000 ölçekli imar planı bulunan ve bulunmayan bölgelerde imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek ve tasfiyesini sağlamak, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesine göre tespit, zabıt, tebliğ ve verilen süre sonucu teknik rapora istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi gereği imar para cezası ve yıkım kararı verilmek üzere Belediye Encümenine sunmak, yıkımla ilgili Belediye Encümen kararlarını ilgili birimlerle koordine içinde uygulamak,
4-)Yapı Tespit/Tatil Tutanağı tanzim edildikten sonra 7 gün içerisinde İlçe Tapu Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tutanakları göndermek,
5-)İmarlı-imarsız tüm alanlarda kamu arsa ve arazileri üzerindeki gecekondu yapımını önlemek ve tasfiyesini sağlamak,
6-)İmar mevzuatına aykırı yapı ve gecekonduların yıkım programını yapmak, ilgili müdürlük ve kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
7-)Belediyenin olanakları ile yapılması mümkün olmayan yıkım işlerini ihale yoluyla yaptırmak,
8-)1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgelerde imar mevzuatına aykırı yapı ve gecekondu yapılmasını önlemek için düzenli takip yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
9-)1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgelerdeki imar mevzuatına aykırı yapıların tespiti halinde inşaatı durdurmak, yapı tatil zabıtları düzenleyerek mühürlemek, mühür fekki yapılması durumunda ilgili kuruma bildirmek,
10-)İmar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili tanzim edilen zabıt ve raporların 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre Encümen Kararına bağlanması için Başkanlık Makamına sunmak, Belediye Encümenince verilen kararların ilgilisine tebliğ edilmesini sağlamak,
11-)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve diğer müdürlükler ve kamu kurumlarından gelen yıkım dosyaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
12-)Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden gelen taleplere yanıt vermek, Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne zamanında savunma vermek ve bilgi belgeleri göndermek,
13-)İmarlı imarsız alanda imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili alınan Belediye Encümen Kararlarını uygulamak amacı ile yıkım programı yapmak, yıkım programı ile ilgili kurumlara(Pursaklar Kaymakamlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, ASKİ-BEDAŞ vb.) ve ilgilisine bilgi vermek, yıkım kararlarını metrajı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü’ne göndermek,
14-)Yıkım programında bulunan yapıların yıkımında çevre ve çalışma ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini aldırmak, fotoğraf-video vb. ile görüntülü olarak tespit etmek, yıkım gerçekleştirilerek yıkım tutanağı düzenlemek, yıkıma konu hususların metrajını çıkarmak, masraflarını hesaplayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, Belediye olanakları ile yapılamayacak dosyaların keşfini, şartnamesini hazırlamak,
15-)Şartların oluşması halinde inşai faaliyetleri durdurmak, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
16-) Kamu tasarrufunda bulunan arazilerdeki ruhsatsız yapıları tespit etmek ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. Maddesine göre belediye sınırları içinde belediyeler, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın yıktırılmasını sağlamak.
17-)Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39.maddesine göre işlem yapar.


          
Planlama Şefliği Görev Tanımı
 
a. İlgili Kurum ve Kuruluşlarca onaylanan her tür ölçekteki imar planlarını incelemek, İdaremiz menfaatleri doğrultusunda gerekli takibatı yapmak,
b. Yetkili kurumlarca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını ve plan tadilatlarını inceleyerek 1/1000 ölçekli Uygulama/Revizyon/Koruma İmar Planı ve plan tadilatlarını hazırlamak ve Belediye Meclisi’ne sunmak,
c. Parsel ilgililerinin mevzuata uygun olarak verdiği 1/1000 ölçekli plan tekliflerini inceleyerek Başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak.
d. Belediye Meclisince onaylanan planları Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşmek üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili dairesine göndermek.          
e. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan değişikliklerinin, ilgili resmi kurumlarca onaylandıktan sonra gazete ve belediyenin web sayfasında ilan edilerek bir ay süre ile askıya çıkarılmasını sağlamak, varsa gereği için Belediye içerisindeki ilgili müdürlük ve şefliklere dağıtımını yapmak. Bu süre içerisinde yapılan itirazları değerlendirerek Pursaklar Belediye Meclisi’ne sunmak. Belediye Meclisi’nce alınan kararların gereğini yapmak,
f. Belediye sınırlarımız ve mücavir alanımız içerisindeki her türlü planlama işlerini yürütmek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli yazışmaları yapmak.
g. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/41 sayılı Genelgesi gereğince; 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren Plan İşlem Numarası (PİN) almak ve değişikliklerini sisteme kaydetmek,
h. Uygulama İmar Planı ve parselasyon planlarına göre talep üzerine ada/parsellerin yapılaşma koşullarını belirten İmar Durum Belgesini ( Çap ) Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında ve istenilen belgelerin getirilmesi sonucunda hazırlayarak vermek,
i. Planlama konularına yönelik Belediyemize açılan veya Belediyemizin açtığı davalarda Hukuk İşleri Müdürlüğünün talebi doğrultusunda teknik içerikli savunma yazmak,
j. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün talep etmesi halinde Mahkemece belirlenen keşiflere katılmak,
k. İmar Planlarını bilgisayar ortamında muhafaza ederek güncellemeleri yapmak,
l. Müdürlük görev tanımı kapsamında kalan 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi gereğince düzenlenen imar uygulaması işlemlerinin iptali istemiyle Belediyemiz aleyhine açılan davalarda Hukuk İşleri Müdürlüğü talebi doğrultusunda teknik görüş bildirmek ve aleyhe sonuçlanan davalarda mahkeme kararı gereği işlemleri yürütmek.
m. 5393 sayılı Belediye kanununun 69 ve 73. Maddelerine istinaden Kentsel Dönüşüm Alanı ilan etmek,6306 sayılı kanun gereği Riskli Alan Tesbiti ile ilgili işleri yapmak.
n. İmar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek.


Harita ve Parselasyon Şefliği Görev Tanımı

a) Kesinleşen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı veya imar planı Revizyonları doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği düzenleme sahası sınırını belirlemek, parselasyon planı çalışmalarını yapma/yaptırma, parselasyon planının tescilini sağlamak ve tescili ile ilgili olarak ilgili Müdürlükleri bilgilendirmek,
b) 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereği tevhit-ifraz, yola terk- ihdas, irtifak hakkı işlemlerinin yapmak, talebe bağlı olanların kontrollerini yaparak Encümene havale etmek,
c) 3194 sayılı İmar Kanununun 15-16. ve 18. Maddesi gereğince düzenlenen imar uygulaması işlemlerinin iptali istemiyle Belediyemiz aleyhine açılan davalarda Hukuk İşleri Müdürlüğü talebi doğrultusunda teknik görüş bildirmek ve aleyhe sonuçlanan davalarda mahkeme kararı gereği işlemleri yürütmek,
d) Tescil edilmiş parselasyon planlarıyla oluşan yollara ait yol profillerini hazırlamak, talebe bağlı olarak parsel yol kotu ölçümünü yaparak Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine istinaden yol kotu tutanağını hazırlamak,
f) Röperli Kroki onaylarını yapmak,
g) Ruhsata esas hafriyat hesabı kontrolünü yapmak,
h) Gerektiğinde plankote ve takeometrik alımları yapmak, İmar planlamaları çalışmalarına esas hâlihazır harita çalışmaları yapmak/yaptırmak. Talebe bağlı hâlihazır harita kontrol ve onayını yapmak,
ı) Yapı aplikasyon projesi onayını yapmak,
j) Müdürlüğümüz nezdindeki işlere ilişkin arazi ölçüm ve aplikasyon işlerini yapmak,
k) Başkanlığımızca imar uygulamaları nedeniyle imar parselleri üzerine konulan haciz şerhlerinin ödemeleri yapılmışsa şerhin kaldırılması işlemi için Tapu Müdürlüğüne gerekli yazışmayı yapmak,
l) Başkanlığımızca yapılan imar değişikliklerine ilişkin kurumlar ya da şahıslar tarafından talep edilen ada parsel değişikli yazısını hazırlamak,
m) ASKİ tarafından su aboneliği yapılabilmesi için talep edilen Harita Plan Krokisini vermek,
n) Yapılan ve kontrolü sağlanan iş ve işlemlerin dijital verilerinin ana bilgisayar ortamında, onaylı suretlerinin korunaklı dolaplarda ve ilgili klasörlerde muhafazasını sağlayarak güncellemelerini yapmak.

 

  
Yapı Denetim Şefliği Görev Tanımı
 
 1-)
İnşaat izni almış olan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması aşamasında 4708 sayılı kanun ve yapı denetim uygulama yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre gerekli kontrolleri yapmak.
 2-)Yapı denetim firmalarının seviye ve hakediş onay işlemlerini yapmak.
 3-)
Yapı denetim firmalarının seviye tespiti, iş yeri teslimi yapmak ve iş bitirme tutanaklarını onaylamak var ise eksiklerini belirtmek.
 4-)
Yapı denetim firmalarının kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini yapmak, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.
 5-)Yapı ile ilgili beton ve demir numune sonuçlarını takip etmek.
 6-)Vatandaş tarafından şikayet edilen inşaatların güvenlik tedbirlerinin eksikliklerini yapı denetim ve müteahhit firmaya bildirmek, herhangi bir şekilde mimari proje ve eklerine aykırılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutarak Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne bildirimde bulunmak.
7-)İnşaat izni almış olan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması aşamasında 4708 sayılı kanun ve yapı denetim uygulama yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre gerekli kontrolleri yapmak.
8-)Görevden ayrılan denetçinin yerine 30 gün içinde yeni atamayı beklemek aksi halde yapı tatil belgesi zaptı düzenlemesi için kaçak yapı şefliğine bildirimde bulunmak.
9-)Yapı denetim kuruluşunun sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda yapı denetim komisyonuna bildirmek. Proje Şube Görev Tanımı
 
MİMARİ PROJE BİRİMİ
Görev ve Sorumluluklar

1-)Yeni yapılacak yapıların ruhsat ekleri mimari projelerinin Ankara İmar Yönetmeliği ve yürürlükteki tüm imar mevzuatı çerçevesinde incelenmesi ve onaylanması,
2-)Onaylı Mimari projelerin tadilatının talebi halinde Ankara İmar Yönetmeliği ve yürürlükteki tüm imar mevzuatı çerçevesinde incelenmesi ve onaylanması,
3-)Mevcut binalarda veya mimari projelerde tashihat taleplerinin incelenmesi ve düzenlenmesi,
4-)Suret tasdiki talebi halinde projelerin asıllarının kontrol edilmesi ve suretin aslı gibidir onayının yapılması,
5-)Bağımsız bölüm numara değişikliği rapor incelemesinin yapılması ve onaylanması,
6-)Proje Müelliflerinin kayıtlarının tutulması ve takibinin yapılması,
7-)Mimari projelerin tasdiki veya düzenlenmesi ve diğer görev konuları ile ilgili dilekçelerin değerlendirilmesi ve sözel bilgilendirme taleplerinin karşılanması, her türlü yazışmaların yürütülmesi,
8-)Kurum içi koordinasyon gereği verilen benzer görevlerin yapılması.
 
 
STATİK ve TESİSAT PROJE BİRİMİ
Görev ve Sorumluluklar
1-)Yeni yapılacak yapıların, onaylanan mimari projesi ve statik projeye esas teşkil edecek zemin ve temel etütlerinin, jeoteknik veri raporu ve geoteknik raporların incelenmesi ve onaylanması. Yapı yapılacak alanın sondajların ve zeminle ilgili deneylerin yerinde kontrolünün yapılması,
2-)Yeni yapılacak yapıların, onaylanan mimari projesine uygun statik hesap ve raporların, statik-betonarme projelerinin yürürlükteki ilgili mevzuatlar ve standartlar doğrultusunda incelenmesi ve onaylanması,
3-)Yeni yapılacak yapıların, onaylanan mimari projesine uygun tüm tesisat projelerinin (Sıhhi Tesisat Projeleri, Isı Yalıtım Projeleri ve Raporları, Kalorifer Tesisatı Projesi, Isıtma-Soğutma- Havalandırma Tesisatı Projeleri, Asansör Avan Projesi, Asansör Uygulama Projesi, Yangın Söndürme Tesisatı ve Duman Tahliye Projeleri, Akustik Rapor ve Projesi) yürürlükteki ilgili mevzuatlar ve standartlara uygunluğunun incelenmesi ve onaylanması.
4-)Binalarda yeni tesis edilecek asansörlerin, asansör tescil belgelerinin düzenlenmesi ve yerinde kontrollerinin yapılması,
5-)Proje Müelliflerinin kayıtlarının tutulması ve takibinin yapılması,
6-)Görev konuları ile ilgili dilekçelerin değerlendirilmesi, sözel bilgilendirme taleplerinin karşılanması ve her türlü yazışmaların yürütülmesi,
7-)Kurum içi koordinasyon gereği verilen benzer görevlerin yapılması.