Pursaklar Belediyesi

İmar İşlemleri

1/1000 Ölçekli kesinleşen Uygulama İmar planları kapsamında yapılan Harita İşlemleri;
 Parselasyon Planlarını yapmak veya yaptırmak, askı-ilan işlemleri süreç takibi ve ilanın neşri,

- Parselasyon planı, ifraz (Ayırma), tevhit (Birleştirme), yola terk, ihdas ve irtifak dosyalarını incelemek, bir karar alınmak üzere Belediye Encümeni’ne sunmak,

- fraz (Ayırma), tevhit (Birleştirme), yola terk, ihdas ve parselasyon planı dosyalarını Kadastral kontrollerinin yapılması amacıyla ilgili Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

- Kadastro Müdürlüğünce uygun görülerek kontrolü tamamlanan dosyaların ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

- İmar Durum Belgesi (İmar Çapı) ve Yol Kotu Belgesi düzenlemek.

İmar Çapı ( İmar Durum Belgesi ): Bir imar parselinde inşaat yapabilmek ve inşaat ruhsatı alabilmek için yapılacak ilk işlem imar durumu belgesi (İmar Çapı) müracaatıdır. Çap müracaatını parsel sahipleri kendileri yapabileceği gibi vekâlet verdikleri üçüncü şahıslar da yapabilir. Çap müracaatı için dilekçeyle başvurulur. Dilekçe ekinde ilgili kurumdan alınan güncel aplikasyon krokisinin aslının bulunması gerekmektedir.

İmar Çapı Harcı :  Konut (Parsel Alanı m²) x 0,20 TL
                            Ticaret (Parsel Alanı m²) x 0,30 TL


Yol Kotu : Ruhsat başvurularında yapılacak ikinci işlem yol kotu müracaatıdır. Yol kotu müracaatları dilekçe ile yapılmaktadır. Parsel sahipleri kendileri müracaat ettiği gibi, vekâlet verdikleri kişiler de müracaat edebilir.
Dilekçe ekinde:
1-Aplikasyon krokisi aslı
2-İmar çapının aslı
3-Tapu fotokopisi

Yol Kotu Harcı:  Konut   (Parsel Alanı m²) x 0,20 TL
                          Ticaret (Parsel Alanı m²) x 0,30 TL
* İmar çapı ve yol kotu müracaatı aynı dilekçe ile yapılabilir.


Tevhit İşlemi (Birleştirme işlemi): Tevhit işlemi, tapu kütüğünde ayrı ayrı birden çok taşınmaz malın birleştirilmesidir. Söz konusu işlem, aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabilmektedir. Dilekçe ile müracaat edilir.
Dilekçe ekinde:
1-Güncel tarihli tapu kaydı
2-Vekâletnameler
3- İlgili Kurum tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı
4- Parsellere ait Yol Kotu Belgesi (Pursaklar 1. Etap, Saray, Altınova)

İfraz İşlemi (Bölme işlemi): Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın, düzenlenen değişiklik tasarımına göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Dilekçe ile müracaat edilir.


Dilekçe ekinde:
1-Güncel tarihli tapu kaydı
2-Vekâletnameler
3- İlgili Kurum tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı
4- Parsele ait imar çapı

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması İşlemi ( Parselasyon Planı ):
Gerekli Belgeler:
Serbest çalışan Harita Mühendisince hazırlanan dosya için;
*TMMOB, HKMO Büro Tescil Belgesi, Oda Sicil Kaydı
*Ticari Sicil Gazetesi Nüshası
*Harita ve Planların Yapımı ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri İçin Projeci ile İşveren Arasındaki Sözleşme Nüshası
*1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Paftası, Meclis Kararı, Plan Notları
1-İşlem gören parsellerin mal sahiplerinin dilekçesi, hisseli ise hissedarların imzası
2-Şahsa ait tapularda mülkiyetler haricinde bir başkası işi takip ediyor ise vekâletname
3-Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri formu
4-Düzenleme Sınır Krokisi, Ada Bölüm Krokisi ve Pafta İndeksi, Durum Krokisi, Parselasyon Planı
5-Röleve ölçü krokileri,
6-Detay ve poligon koordinatları çıktısı,
7-Gerekli ise dönüşüm hesap çıktısı,
8-Alan hesabı, DOP varsa DOP hesabı,
9-Kutupsal aplikasyon değeri,
10-Güncel poligon değerleri,
11-Kadastro Özet Cetveli, İmar Adaları Listesi, Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu Kadastro Parseline Sıralı, Tescile Esas Dağıtım Cetveli İmar Parseline Sıralı Liste,
12-Ada Dağıtım Cetvelleri, Tescil Sayfaları, Uygulama Sahası Tahsis Cetveli,
13-Güncel Tapu Kayıtları,
14-Encümen kararı ile uygunluğu onaylanan dosyanın harçlarının tahsil edilmesi,
15-Kadastro Müdürlüğüne Encümen kararı ile birlikte sevk yazısı,
16-Kadastro tarafından onaylanan dosyanın, onaylı nüshası.


Ruhsat Almak İçin Mimari Proje Onayı : 
işlem mimari proje onayıdır. Mimari projeler sunulurken dilekçe ile müracaat edilir, dilekçe ekinde ;
a) Tapu tescil belgeleri
b) Vekaletnameler
c) Mimari 1/100-1/200 ölçekli beş takım uygulama projesi
d) Noterden onaylı bağımsız bölüm listesi beyanı


Ruhsat Alabilmek İçin :
Mimari projelerin onayından sonra ruhsat alabilmek için, sırasıyla aşağydaki projeler onaylatılır.
a) Zemin etüd (jeolojik rapor)
b) Statik uygulama projeleri (üç takım)
c) Tesisat projeleri (elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı,ısı yalıtım tesisatı, doğalgaz tesisatı, asansör tesisatı, iletişim tesisatı, havalandırma tesisatı projeleri)
d) Yangın algılama projeleri
e) Yukarıda belirtilen projelerin onayından sonra inşaat ruhsatı almak için dilekçe ile başvurulur. Dilekçe ekinde yukarıda belirtilen projelerle beraber aşağıdaki evraklar istenir.

EVRAK LİSTESİ
1- ÇAP ( 1 Yıl SÜRELİ)
2- KANAL KEŞİF ÖZETİ ( ASKİ ONAYLI)
3- STABLİZE YOL KEŞİF ÖZETİ (İmar Md.Onaylı)
4- TOPRAK KAZI HESABI ( Mimari Proje Arkasına)
5- M² LİSTESİ
6- TAPU TESCİL BELGESİ (1 Aylık)
7- MÜTEAHHİT SİCİL BELGESİ (Ankara Ticaret Odasından)
8- ADRES TAAHHÜTNAMESİ (Noter Tasdikli+ Müteahhit Tel.)
9- MÜTEAHHİT Vergi Yazısı veya Vergi Levhası Fotokopisi
10- HARÇ VE ÜCRETLER Tahsilat Makbuzları
11- İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
12- MESLEK ODALARI SİCİL BELGELERİ (Meslek Odalarından)
13- SIĞINAK RAPORU
14- YAPI DENETİM BİRİMİ ONAY YAZISI
15- Numarataj Yazısı (Veri tabanına işlenecek) Mah. Cad. Sok. Kapı No,
16- Yapı sahibinin; T.C.Kimlik No,Başlı Old. Vergi Dairesi,Vergi No
17- Müteahhidin;T.C.Kimlik No,Vergi Kimlik No,Sigorta Sicil No,
18- Proje müelliflerinin (mimar-in?. müh.-makine müh.-elektrik müh.-jeoloji müh.) T.C. Kimlik No'ları
19- Yapı Denetim yetkilisinin T.C.Kimlik ve Vergi No'su

Bir Binanın Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alabilmesi için
Dosyasında Bulunması gereken bilgi ve evraklar ; 
Dosyada Ada ve Parsel Belirtilmelidir.
1. Ruhsat Üzerine
Toprak Vizesi:
Temel Vizesi:
Isı Yalıtım Vizesi:
2. Kanal Vizesi:
3. Demir Vizesi:
4. Emlak Alym Vergisi İlişik Kesme Belgesi:
5. Röperli Ölçü Krokisi
6. 13*18 Ebadında Ön ve Arka Cephelerden 2’şer Adet Fotoğraf
7. Çevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti
8. Asansör Ruhsatı
9. işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı:
10. Kazan T.S.E Belgesi:
11. Doğalgaz Tesisatlarının EGO’dan Kontrolü:
12. SSK’dan İlişiksiz Belgesi:
13. Telefon Ankastre Vizesi:
14. Ankara Büyükşehir Belediyesinden Numarataj Yazısı:
15. Sişynak Raporu:
16. iş Bitirme Tutanağı:
17. Harç ve Ücretler
18. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı
19. Renkli Cephe Onayı
20.İskan Dilekçesi 

PARSELASYON PLANLARI :

ALTINOVA

PURSAKLAR

SARAY

SİRKELİ