Pursaklar Belediyesi

11 Mayıs 2017 Perşembe

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Sinan Kuplay

Emlak ve İstimlak Müdür V.

No: 551 9824


Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü;
a) Belediyeye ait taşınmazların satış, trampa, kira, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ecrimisil ve tahliyesine ilişkin işlemleri yürütmek,
b) Belediyeye ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanım şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak sureti ile değerlendirilmelerini sağlamak,
c) Taşınmazları fuzuli işgalden korumak ve varsa ecrimisil bedellerini almak,
ç) Belediyeye ait taşınmazların vergi ve sigorta işlemlerini yürütmek,
d) Kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması iş ve işlemleri ile idareler arası taşınmazların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Emlak ve İstimlak Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
a)Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c)Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
ç) Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,

d)Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
e)Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
f)Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
g)Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
ğ)Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

h)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari İşler ve Kamulaştırma Birimi
MADDE 8- İdari İşler ve Kamulaştırma Birimi;
a)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
b)Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
c)Müdürlük personelinin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
ç)Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d)Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
e)2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırma işlerini yürütmek ,
f)Belediye tarafından yapılan sosyal konutların satışı ve tahsisini sağlamak,
g)Başkanlık Makamının ve Müdürlük Makamının verdiği diğer görevleri yapmak.
 
Emlak- Kira ve Gelirler Birimi
MADDE 9- Emlak-Kira ve Gelirler Birimi;
a) Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak , takip ve kontrolünü yapmak,
b) Gayrimenkullerin kullanış şekillerini tespit etmek ve önerilerde bulunmak,
c) Belediyenin hissedarı bulunduğu gayrimenkullerin; 3194 sayılı yasanın 17.maddesine göre parsel hissedarlarına hisse satışını yapmak,
ç) 2886 Sayılı Yasa kapsamında, belediye taşınmazlarının satış işlemlerini yürütmek.
d) Belediyeye ait taşınmazların kira ,  mülkiyetinin gayri ayni hak tesisi , ecrimisil ve tahliyesine ilişkin işlemleri yürütmek,
e) Başkanlık Makamının ve Müdürlük Makamının verdiği diğer görevleri yapmak.