Pursaklar Belediyesi

Bilgi İşlem MüdürlüğüTugay ŞAHİN

Bilgi İşlem Müdürü - Bilgisayar Mühendisi

 

Görev Yetki ve Sorumluluk
 

Görevleri
MADDE 6- Bilgi İşlem Müdürlüğü;
a) Belediye birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak,
b) Belediye birimlerinin kullanmış olduğu bilgisayar donanımlarının ve yardımcı makinelerinin tamir bakımını yapmak veya yaptırmak,
c) Belediye birimlerine internet desteği sağlamak, belediye web sayfalarının tasarımını yapmak ve verileri güncellemek,
ç) Yazılım programlarında çıkan eksiklikleri gidermek.
d) Yazılım lisans kontrolü, problem çözümü, bakım, onarım, sistem kurulumu ve kontrol amacıyla; belediyede kullanılan tüm bilgisayar ve donanımlarını Bilgi İşlem Müdürlüğüne almaya veya bulunduğu yerde işlem yapmaya yetkilidir. Bu durumlarda, işlem yapılan bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliği korumak için azami özen göstermek zorundadır.
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Bilgi İşlem Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
ç) Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,
d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
ğ) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari İşler, Yazılım ve Proje Geliştirme Birimi
MADDE 8- İdari İşler, Yazılım ve Proje Geliştirme Birimi;
a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
c) Müdürlük personelinin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
ç) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
d) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
e) Belediyenin tüm birimlerinde, bilgisayar destekli kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunabilmek için gerekli olan yazılım, donanım v.b. programları temin etmek ve sisteme uyarlamak,
f) Belediyenin hizmet ve faaliyetlerini vatandaşlara duyurabilmesine yardımcı olmak amacıyla en gelişmiş düzeyde Web sitesi oluşturmak ve geliştirmek,
g) Belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere internet desteği sağlamak ve söz konusu birimlerden gelen Web sayfalarının tasarımını ve güncellemesini yapmak,
ğ) Yazılım programlarında çıkan eksiklikleri giderip gerekli uygulamaları yapmak,
h) Çağdaş bilgi teknolojileri ile iletişim teknolojilerini yakından izleyerek her türlü teknik gelişmeleri inceleyerek gelişen teknolojinin belediyede kullanımını sağlamak.
ı) E-Belediye alt yapısının oluşturulup devamının sağlanması için gereken yazılım ve analizlerin hazırlanması konularında gerekli her türlü çalışmayı yapmak,
i) Başkanlık Makamının ve Müdürlük Makamının verdiği diğer görevleri yapmak.
 
Sistem Bakım Onarım Birimi
MADDE 9- Sistem Bakım Onarım Birimi;
a) Belediyemizin tüm birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için gerekli sistemi kurmak, işleyişini sağlamak gelişen şartlara uygun olarak sistemi geliştirmek için gerekli olan araştırmaları yapmak,
b) Belediye bünyesindeki tüm birimlerde kullanılan bilgisayar ve yardımcı makinaların, ek araç–gereçlerin kontrol, bakım ve onarımlarını yapmak,
c) Başkanlık Makamının ve Müdürlük Makamının verdiği diğer görevleri yapmak.