Pursaklar Belediyesi

Destek Hizmetleri MüdürlüğüRecep Aydın

Destek Hizmetler Müdürü

 

Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri
MADDE 6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
a) Belediyemiz binalarının yangından korunması için Yangın Yönetmeliğine göre gerekli önlemleri almak, yangına karşı önleyici tedbirler almak, gerekli yerlere uyarıcı levhalar asmak,
b) Elektrik şartelleri ve sigortaları ile su musluklarının bulunduğu yerleri tespit etmek, hazırladığı şemaları bu yerlere asmak, takibini yapmak,
c) Belediye binalarına giriş ve çıkışları sürekli kontrol altında tutmak,
ç) Gerekli telefon numaralarını ve adresleri gösteren bir listeyi binanın önemli yerlerine asmak,
d) Binaları temiz ve bakımlı bulundurmak,
e) Bahçe temizliği ve düzenini sağlamak, gerekli yerlere çöp kutusu koymak,
f) Oda, kat veya bölümlerin temizliğini mesai saatinden önce yaptırmak, temizlikçilerin çalışma saatlerini buna göre ayarlamak,
g) Çalışanlara öğle yemeği hizmeti vermek,
ğ) Çalışanların çeşitli günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çay ocağı, vb. işletilmesini sağlamak,
h) Tuvaletlerin, lavaboların sürekli temiz ve kullanılır halde olmasını sağlamak, buralarda yeterince çöp kutusu bulundurmak,
ı) Çay ocakları, yemekhane ve diğer iş ocaklarının temiz tutulmasını sağlamak, 
i) Bina içinde sigara içilmesini engelleyici tedbirler almak,
j) Asansörlerin, telefon santralinin, kaloriferlerin işler halde olmasını sağlamak,
k) Enerji israfını önleyici tedbirler almak,
l) Personele içme suyu konulan buzdolabı ve bidonların temiz tutulmasını, sürekli su bulundurulmasını sağlamak; gerektiğinde içme suyunun laboratuar incelemesini yaptırmak,
m) Elektrik, su arıza ve kesintilerinde gerekli önlemleri almak, en kısa sürede ilgili birimlerle temas kurmak,
n) Sivil savunma ile ilgili işlemleri yürütmek,
o) Temizlik ve diğer malzeme stokunu sürekli kontrol ve tasnif etmek,
ö) Kaloriferleri mevsim koşullarını dikkate alarak zamanında yaktırmak, yakıtı zamanında temin etmek,
p) Hizmetlilerin görevlerinde disiplinli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
r) Binada mevcut su, elektrik, kalorifer, asansör ve telefon gibi tesisat ile makine ve cihazların temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması sırasında dikkat edilecek hususlara dair teknik elemanlara ve hizmetlilere gerekli eğitimin verilmesini sağlamak,
s) Nöbet tutacak odacı, gece bekçisi,  gibi personelin nöbet cetvellerini tanzim etmek,
ş) İlgili mevzuata uygun olarak, bayram ve tatil günlerinde binalara bayrak çekilmesini, tören malzemelerinin muhafazasını sağlamak, özel günlerde hizmet binalarını günün anlamına göre süslemek,
t)Müdürlüğün, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yürütmek,
u) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
ü) İdarenin tüm ihtiyaçlarını en kısa zamanda ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde kalite/fiyat ve fayda/maliyet ölçütleri içerisinde temin etmek.
v) Diğer Müdürlüklerin ihtiyaçlarının temini ile ilgili lojistik destek sağlayarak mal, hizmet ve yapıma yönelik teminlerde yardımcı olmak,
y) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında tüm müdürlükler adına sanal ortamda taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıt, belge, cetvelleri düzenlemek ve yönetim hesaplarını tutmak.

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Destek Hizmetleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,         
ç) Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,               d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
g) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
ğ) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
h) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
ı) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
i) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari ve Mali İşler Birimi
MADDE 8- İdari ve Mali İşler Birimi;
a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
c) Müdürlük personelinin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
ç) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
d) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
e) İlgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğün ve gerektiğinde destek birimi olarak belediye birimlerinin tümünü ilgilendiren mal, hizmet ve danışmanlık ihalelerinin tüm işlemlerinin İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
f) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
g) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre çalışanlara verilecek yemek konusundaki her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Çıkartılan yemeğin, yemekhane, mutfak ve ambarların sağlık ve hijyen koşullarına uygun olmasını sağlamak,
h) Belediye personelinin çay ocaklarından faydalanması için gerekli personelin temini ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
ı) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
i) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
Müracaat görevlisi
Müracaat Görevlisi, İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusuna karşı sorumlu olup;
a) Belediyeye iş ve ziyaret için gelenleri gidecekleri birime yönlendirmek,
b) Ziyaretçileri ziyaret odasına almak,
c) İş ve ziyaret için gelenlerle belediye personelinin giriş ve çıkış kontrollerini yapmak,
ç) Emir olmadıkça kapıdan ayrılmamak,
d) Kılık ve kıyafeti düzgün, bakımlı ve tıraşlı olmak,
e) Ağır yük ve malzemelerin servis kapısından giriş çıkışlarını sağlamak,
f) Öğle ve akşam mesai bitimlerinde kapıları açmak, personelin çıkışını müteakip kapatmak,
g) Görev alanına giren diğer işleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
Sivil Savunma Birimi
MADDE 9- Sivil Savunma Birimi;
a) Sivil savunma planlarını, çalışma plan ve raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
b) Gerekli malzeme ve teçhizatını tedarik ve teminini mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,
c) Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,
ç) Sivil Savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,
d) Yangın talimatı hazırlamak, uygulanmasını takip ve kontrol etmek,
e) Seferde ve savaşın devamında personel gereksiniminin karşılanmasını planlar. Bu     gaye ile personel erteleme ve personel gereksinme ve ikmal planlarını hazırlamak,
f) Daha huzurlu ve mutlu bir Pursaklar için, halkımızın can ve mal güvenliğini artırıcı önlemleri almak, doğal afetler, yangınlar ve savaşlarda önem arz eden ilkyardım, Koruma, kurtarma ve Söndürme konularında halkımızı ve kurumumuzu bilgilendirmek, eğitmek ve servislerini kurmak. Diğer kurumlarla iş birliği halinde tatbikatları yapmak,
 
Teknik ve Hizmet Büro Birimi
MADDE 10- Teknik ve Hizmet Büro Birimi;
a) Hizmet binalarında bulunan su, elektrik ve telefon tesisatlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
b) Belediye birimlerinin demirbaş malzemelerinde oluşan sorunlarını teknik imkanları oranında gidermek, demirbaş eşyanın numaralanması, odalara asılacak listelerin hazırlanması gibi konularda destek hizmeti vermek,
c) Hizmet binalarında gerekli küçük tadilatları ve onarımları yapmak, müdürlük imkanlarıyla giderilemeyecek olanları zamanında ilgili yerlere bildirmek,
ç) Belediye ambarını işletmek,
d) Gece bekçilerinin görev yer ve zamanlarını tespit etmek, tatil günlerinde nöbetçi personeli ve nöbetçi odalarını kontrol altında tutmak, tatil ve bayram nöbetlerinin sırayla tutulmasını sağlamak,
e) Malzeme ve araçların temiz tutulmasını, saklanmasını ve işler durumda muhafazasını sağlamak; eksiklik veya bozulma durumlarında gerekli müdahaleleri yapmak,
f) Birim odalarının kilitlenmesi, çöp kutularının boşaltılması, muslukların kapatılması, elektriklerin söndürülmesi ve ana kapıların kilitlenmesi gibi temizlik ve güvenlik tedbirlerini kontrol etmek,
g) Tatil ve bayram günlerinde binalara bayrak çektirmek, özel günlerde bina süsleme işlerini yaptırmak,
ğ) Yangın ve afetlerde verilen emir ve talimatlara göre görev yapmak,
h) Bina içi ve çevresinin genel temizliğini yaptırmak ve kontrolünü yapmak,
ı) Hizmet binalarının tespit edilen sıcaklık ortamında tutulmasını sağlamak,
i) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 

Santral memuru
a) Kendisine verilen mesai saatleri içinde görevini ifa etmek, mecbur kalmadıkça santralden ayrılmamak,
b) Santralin sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak, arıza halinde gecikmeden ilgililere haber vermek,
c) Her türlü müracaatı ilgili birimlere ulaştırmak,
ç) Görev başında ciddiyet ve nezaket kurallarına uygun davranmak,
d) Çalışma yerine ziyaretçi almamak, özel görüşmelere izin vermemek,
e) Görev alanına giren diğer işleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.
 
Bekçi ve Nöbetçi Personel
a) Görev talimatına göre iç ve dış emniyeti tedbirlerini almak ve sağlamak,
b) Görevlendirildiği ve sorumlu olduğu alanla ilgilenmek, ancak tehlikeli hallerde diğer görevli personelle müşterek hareket etmek,
c) Görevli oldukları bölgeyi ve binaların iç kısımlarını sık sık kontrol etmek,
ç) Yangın, sabotaj ve hırsızlık gibi hususlara karşı dikkatli olmak,
d) Giriş belgesi olmayan ve ilgisiz kimseleri içeri almamak,
e) Yangın söndürme cihazlarının kullanımını; ihbar telefon numaralarını, acil durum adreslerini öğrenmek,
f) Nöbet bölgesinde oluşan elektrik, su, doğalgaz arızalarını ilgili yerlere telefonla bildirmek, yangın çıkması durumunda itfaiyeye haber vermek, yangın talimatına göre hareket etmek,
g) Her akşam bütün kapıları kilitlemek, sadece ana kapılardan giriş çıkışları sağlamak ve kayıtlarını tutmak, ilgisiz kişilerin girişlerini engellemek,
ğ) Gece oluşan elektrik, su, doğalgaz arızalarını ilgili yerlere telefonla bildirmek, yangın çıkması durumunda itfaiyeye haber vermek, yangın talimatına göre hareket etmek,
h) Görev alanına giren diğer işleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.
 
İhale Birimi
MADDE 11- İhale Birimi;
a)İlgili birimlerden gelen ihtiyaç listelerinin ödenek izinlerini almak,
b)  İhale işlemlerine ilişkin tüm işleri yapmak,
c) Müdürlüğe ait bütçe tertibini takip ederek satın alma ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek,
d) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediye birimlerinin hizmet sırasında ihtiyaç duyacağı mal ve malzemeleri, danışmanlık hizmetleri, hizmet alımları ve yapım ve yapımla ilgili iş ve işlemlerine ilişkin tüm ihaleye ilişkin işlemleri yapmak,
e)  Gerektiğinde diğer birimlere destek sağlamak,
f)  Görev alanına giren diğer işleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.