Pursaklar Belediyesi

Etik Kurulu

Etik Kurulu Başkanı : Ahmet ÖZTÜRK
Üye: Ayhan BÜKE
Üye: Mehmet AKDEMİR
 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:  
25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğin amacı;
1. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek. 
2. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek. 
3. Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak. 
4. Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak. 
5. Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek. 
6.  Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.  
ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:
13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızca 18.09.2009 Tarihi ve 4019 sayılı olur ile Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
-Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek. 
-Personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek.
-Kurumumuzdaki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak. -Kurulla işbirliği içinde çalışma görevini yerine getirmek.             
Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

5176 Sayılı Kanun
Sözleşme
Yönetmelik
Kurul Üyeleri