Pursaklar Belediyesi

Hukuk İşleri Müdürlüğü


Ezgi YILDIZ

Hukuk İşleri Müdür V.

 


Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 6- Hukuk İşleri Müdürlüğü;
a) Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve ilgili Müdürlüklerden görüş istemek için gönderilen evrakları inceleyerek o konu hakkında görüş bildirmek,
b) Pursaklar Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, yasalar, tüzükler ile yönetmeliklere göre Başkan tarafından verilen, vekâletnamede saptanan sınırlar içinde çözümler getirmek,
c) Başkan adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde, avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, icra işlemlerini yürütmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli işlemleri yapmak ve davaları sonuçlandırmak, aleyhe kararları temyiz etmek,
d) Başkanlık Makamının vereceği diğer iş işlemleri yapmak,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Hukuk İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
ç) Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,
d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
ğ) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari ve Mali İşler Birimi
MADDE 8- İdari ve Mali İşler Birimi;
a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
c) Müdürlük personelinin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
ç) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
d) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
e) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
Dava ve İcra Takip Birimi
MADDE 9- Dava ve İcra takip Birimi;
a)Mahkemeden gelen tebligatlardan yeni dava dilekçesi olanlar için dosya açarak, esas defterine işlemek, yargılama sırasında dosyaya ibraz edilen diğer tebligatları zimmet defterine işlemek ve zimmet karşılığı avukatlara vermek, işlemi biten dosyalara saklama kağıdı hazırlayarak mahkeme esas defterinden hıfzı düşüldükten sonra dosya numarası ve mahkemesine göre arşivlemek,
b)Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılan davaların takibini sağlamak amacıyla, Mali Hizmetler Müdürlüğünden çekilen avansları, mahkeme masrafı olarak adli ve idari veznelere makbuz karşılığında yatırmak, avukatlar tarafından yapılan (cevap dilekçesi, temyiz dilekçesi, malbeyanı vs.)  yazışmaları mahkemelerine ibraz etmek,
c)Mali Hizmetler Müdürlüğünden intikal eden ödeme emirlerinde belirtilen meblağın
mükelleflerce ödenmesinin sağlanması amacıyla hapsen tazyik işlemleri yürütmek amacıyla  gelen ödeme emirlerini  zimmet karşılığı avukatlara vermek, mahkemelerce  verilen hapsen tazyik kararlarının infazının sağlanabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirmek,   Karakollardan mahkeme kararlarının mükelleflere ulaşması sonucu Müdürlüğümüze müracaat eden mükellefleri ödeme yapmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirmek, ödeme belgesiyle  birlikte müdürlüğümüze müracaat eden mükelleflere “borcu yoktur” yazısı verilerek hapsen tazyik kararının kaldırılması için ilgili makama göndermek,
d)Belediyemize kira ve ecrimisil borcu bulunan mükellefler hakkında başlatılan icra takipleri için dosya açmak ve bu dosyaları  zimmet ve esas defterine işlemek, dosya borcunu kapatmak için müracaat eden borçlulara tahsilat fişi kesilerek Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsilini sağlamak, borcu biten dosyaları  hıfzederek esas defterinden düşümü yapmak,
e)Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
Avukatlar
MADDE 10- Avukatlar Birimi;
a)Kurumumuz aleyhine İdare ve Vergi Mahkemelerinde açılan veya idaremiz tarafından açılan davalara ilgili mahkemeler nezdinde cevap vermek, mahkeme tarafından gerekli görüldüğünde duruşma ve keşiflere katılmak ve davayı sonuçlandırmak için gerekli tüm usül işlemlerini yapmak, mahkeme tarafından  verilen kararın idaremiz aleyhine sonuçlanması halinde Danıştay nezdinde temyiz ve tashih-i karar yollarına başvurularak yasal tüm işlemlerde idaremizi temsil etmek,
b)Danıştay’ın birinci derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davaların takip ve sonuçlandırılması için gerekli tüm usül işlemlerini yapmak,
c)Kurumumuz aleyhine  Adli Yargıda açılan veya idaremiz tarafından açılan davalara ilişkin maddi ve şekli anlamda kararın kesinleşmesi aşamasına kadar tüm usül işlemlerini yapmak,
d)İdaremizin alacaklarının tahsili ya da idaremiz aleyhine başlatılan icra takiplerini sonuçlandırmak,
e)İdaremize karşı suç işleyenlerin cezalandırılması amacıyla açılan ceza davalarını takip etmek,  gerekli görüldüğünde kamu davası açılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulunmak,
f)Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi ve Birim Müdürlükleri tarafından hukuki görüş talebi ile gönderilen evrakları incelemek, gerekli hukuki araştırma sonucu konuyu yorumlayarak görüş bildirmek,
g)Çeşitli mevzuatlar uyarınca kurulan komisyonlarda gerektiğinde (İhale Komisyonu, Uzlaşma Komisyonu, İşçi Disiplin Kurulu, Kıymet Takdir Komisyonu vs.) görev almak.
ğ)Görev alanına giren ve Başkanlık ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,