Pursaklar Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 
 
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
 NO
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              
(EN GEÇ SÜRE)
1 Yapı Ruhsatı 1-Dilekçe
2-Onaylı Projeler Sözleşmeler
3-Harç Makbuzu
1 Hafta
2 İskan Düzenlenmesi 1-Dilekçe
2- Kanal Vizesi
3- Röperli Kroki
4- SGK İlişiksizlik
5- Yapı Denetim Evrakları
1 Hafta
3 İskan İçin Yapı Kontrolü 1-Dilekçe
2- Kanal Vizesi
3- Röperli Kroki
4- SGK İlişiksizlik
5- Yapı Denetim Evrakları
1 Ay
4 Yazışma (Veraset Harçlar) 1-Tapu Tescil Belgesi 15 Gün
5 Yazışma (SGK) 1-SGK’dan Gelen Bilgi Yazısı 1 Ay
6 Yazışma (Mahkeme) 1-Mahkemeden Gelen Yazı 15 Gün
7 İş Bitirme Belgesi 1-İskan Belgesi
2- Harç Makbuzu
15 Gün
8 Yazışma(Abonelik) 1-Ruhsat
2- Temel Vizesi
3- Kanal Vizesi
4- Asansör Tescil Belgesi
5-Statik Rapor
15 Gün
9 Yazışma (Riskli Yapı)  1-Seviye Tespit Tutanağı
 2- Sözleşme
15 Gün
10 Yanan Yıkılan Formu
 1. Sözleşme
 2. Yapı Denetim Evrakları
 3. Şantiye Şefi Sözleşmesi
 4. Onaylı Mimari Proje
15 Gün
11 Yazışma (Cins Değişikliği)
 1. İskan
 2. Röperli Kroki
3 Ay
12 Halihazır Harita 1-Başvuru Dilekçesi
2-Hesap Cildi ve Pafta
3-Makbuz
3 Ay
13 Parselasyon Planı 1-Başvuru Dilekçesi
2-Parselasyon Planı Dosyası
3-Makbuz
3 Ay
     14 İfraz 1-Vekalet Sahibinin veya İlgililerin Tamamının Dilekçesi
2-Tapu Tescil Belgesi veya Tapu Senedi
3-Vekaletnamelerin Asıları ve Fotokopileri
4-İfraz Dosyası
5-Parsellere Ait Ekspres Çapı
6-Gerek Görülmesi Halinde Muadil Alan Hesabı                      7-Onaylı Mülkiyet Raporu ve Ekleri
8-Makbuz
9- Parsele İlişkin Ölçüm ve Krokilerin Sayısal (Cd Ortamında)
15 İş Günü
15 Tevhit 1-Lihkab Talep Dilekçesi
2-Tapu Tescil Belgesi veya Tapu Senedi
3-Vekaletnamelerin Asıları ve Fotokopileri
4-Lihkab Tarafından Hazırlanan Değişiklik Tasarımı
5-Parsellere Ait Ekspres Çapı
6-Parsellere Ait Ekspres Yol Kotu Tutanağı
7-Makbuz
8-Gerek Görülmesi Halinde Muadil Alan Hesabı
9-Onaylı Mülkiyet Raporu ve Ekleri
10- Parsele İlişkin Ölçüm ve Krokilerin Sayısal (Cd Ortamında)
15 İş Günü
16 İrtifak Hakkı 1-Lihkab Talep Dilekçesi
2-Tapu Tescil Belgesi veya Tapu Senedi
3-Vekaletnamelerin Asıları ve Fotokopileri
4-Lihkab Tarafından Hazırlanan Değişiklik Tasarımı
5-Parsellere Ait Ekspres Çapı
6-Makbuz
7-Gerek Görülmesi Halinde Muadil Alan Hesabı
15 İş Günü
17 Yol Profili 1-Başvuru Dilekçesi
2-Yol Profili Dosyası
3-Makbuz

 
15 İş Günü
18 Ada Parsel Değişikliği 1-Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
1 İş Günü
19 Yol Kotu Belgesi 1- Dilekçe
2- Aplikasyon Krokisi Fotokopisi
3- Vekaletname Fotokopisi
4- Makbuz
5- Tapu Fotokopisi
6- İmar Durumu Fotokopisi
7- Taahhütname
8- Onaylı Vaziyet Planı (2adet)

 
5 İş Günü
20 Ekspres Yol Kotu Belgesi 1-Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
3- Kimlik Fotokopisi
4- Vekaletname Fotokopisi
5- Makbuz
6-Onaylı Vaziyet Planı (2 Adet)

 
5 İş Günü
21 Subasman Kot Kontrolü 1- Subasman Vizesi Tutanağı (3 Adet)
2-İş Sözleşmesi
3- Temel Altı Su Yalıtımı Uygulama Resimleri
4- Bina Etrafı Yalıtım Resimleri
5- Drenfleks Resimleri
6- 2 Adet Kuyu ve Resimleri                                             7- Makbuz
3 İş Günü
22  
 
 
Hafriyat Hesabı
1-Mimari Betonarme Projeleri
2- Projenin Sayısalları
3- Hafriyat Öncesi ve Sonrası Alım Dosyaları
4- Kot Dosyası
5- Nokta Dosyası
6- Enkesit Dosyası
7- Makbuz

 
 
 
 
 
3 İş Günü
23 Röperli Kroki Kontrolü 1-Dilekçe
2- İskan Belgesi Fotokopisi (2 Adet Aslı Gibi Onaylı)
3- İmar Durumu Fotokopisi
4- Aplikasyon Krokisi
5- Tapu Fotokopisi
6- Vaziyet Planı Cd
7- Makbuz

 
3 İş Günü
24 İmar Durumu Çizimi 1-Dilekçe
2- Aplikasyon Krokisi
3- Vekaletname
4- Makbuz
5- Tapu Fotokopisi

 
2 İş Günü
26  Haciz Terkini 1-Dilekçe
2- Tapu Tescil Belgesi
3- Makbuz

 
3 İş Günü
27 Dosya İnceleme ve İmar Durum Bilgisi 1- Ada Parsel Bilgisi 1 İş Günü
28 Yapı Denetim Hakedişi Düzenlemesi
 1. Dilekçe
 2. Fatura
 3. Dekont,
 4. Sözleşme ve Hakediş Kapağı
3 Gün
29 İş Yeri Teslim Tutanağı
 1. Dilekçe
 2.  Aplikasyon Krokisi ve Yapı Ruhsatı
3 Gün
30 İş Bitirme Tutanağı
 1. Dilekçe
 2. %100 Hakediş Kapağı ve İskan Belgesi
3 Gün
31 Yeni Yibf Belgesi Onayı
 1. Dilekçe
3 Gün
32 Seviye ve Yıl Sonu Seviye Tespiti Onayı
 1. Dilekçe
 2. Yibf  Belgesi ve Yapı Fotoğrafı
3 Gün
33 Yapılarla İlgili Şikayet ve Talepler
 1. Dilekçe
3 Gün
34 Mimari Proje İnceleme-Onaylama
Tadilat ve Tashihat
 
 1. Dilekçe
 2. Müellif Kaydı
 3. Tapu Tescil Belgesi
 4. Vekaletler ( Noter Onaylı)
 5. Sözleşme
 6. Çap, Yol Kotu, Aplikasyon
 7. 1/50 Ölçekli 1 Takım Mimari Proje ve Cd'si
 8. Renkli Cephe
 
15 İş Günü
35 Statik Proje İnceleme-Onaylama  
 1. Dilekçe
 2. Müellif Kaydı
 3. Statik Hesap Raporu
 4. Onaylı Mimari Proje
 5. Zemin Etüd Raporu
 6. 1 Takım Statik Proje ve Cd'si
 
15 İş Günü
36 Mekanik Proje İnceleme-Onaylama  
 1. Dilekçe
 2. Müellif Kaydı
 3. Onaylı Mimari Proje
 4. 1 Takım Mekanik Proje ve Cd'si
15 İş Günü
37 Asansör Proje İnceleme-Onaylama  
 1. Dilekçe
 2. Müellif Kaydı
 3. Asansör Mukavemet Hesapları
 4. Asansör Uygulama Projeleri
 5. Asansör Yetki Belgeleri
15 İş Günü
38 Jeolojik Rapor İnceleme-Onaylama  
 1. Dilekçe
 2. Müellif Kaydı
 3. Jeoteknik Veri - Geoteknik Rapor
 4. Sondaj Videoları
15 İş Günü                       
39 Bağımsız Bölüm Numara Düzeltme
 1. Dilekçe
 2. İlgili Binanın Bağımsız Bölüm Numara    
 3. Düzeltilmesine Ait Lihkab Raporları
1 İş Günü
40 İmar Durum Bilgisi
 1. Şahsi Müracaat
 2. Tapu ve Adres Bilgilerini İçeren Belge
 3. Evrak Bedelinin Tahsiline Dair Makbuz (Çıktı Talep Edilirse)
3 Gün
41 İmar Durum Belgesi (İmar Çapı)
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Aplikasyon Krokisi
 4. Evrak Bedelinin Tahsiline Dair Makbuz
 5. Parsel Maliği Dışında Başvurularda Vekaletname
5 Gün
42 İmar Planı Değişikliği Talebi
 1. Talep Dilekçesi
 2. Noter Tasdikli Vekaletname veya Muvaffakatname Aslı
 3. Tapu Tescil Belgesi
 4. Oda Onaylı 7 Takım Plan Değişikliği (Plan Yapımına Dair Esaslara Ait Yönetmeliğe Uygun ve Onaylı Halihazır Harita Üzerine Çizilmiş Pafta, Plan Açıklama Raporu)
 5. Müellif  Kaydı (Dışarıdan Sunulan Tekliflerde)
 6. Plan İnceleme Ücretine Dair Makbuz
3 Ay
43 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.Maddesine Göre Yapılan İşlemler.                                                      (Genel Kontroller ve Şikayet Dilekçelerine İstinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.Maddesine Göre Yapı Tatil Zaptı Düzenlenerek Yasal İşlemlerin Başlatılması) 1-Dilekçe 1 Ay
44 6306 Sayılı Yasa İle Riskli Yapı İşlemleri                (6306 Sayılı Yasaya Göre Riskli Yapıların Yıkılması Yönünde Yasal İşlemlerin Yürütülmesi Ve Sonuçlandırılması) 1-Dilekçe 3 Ay
45 Ekspertiz Raporu Düzenlenmesi
 
1-Bina Beyan Sureti
2-Tapu Fotokopisi
3-Dosya İnceleme Ücreti Makbuzu
1 Gün
46 Arşivden Yararlanma
 
1-Tapu Fotokopisi
2-Dosya İnceleme Ücret Makbuzu
1 Gün
     
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       İlk Müracaat Yeri :                                                                                                     İkinci Müracaat Yeri :
       İsim                      :     Şükrü GENÇ                                                                           İsim                           :     Vedat DEMİR
       Unvan                  :     İmar ve Şehircilik Müdür V.                                                   Unvan                        :     Başkan Yardımcısı                              
       Adres                   :     Pursaklar Belediye Başkanlığı                                                Adres                         :     Pursaklar Belediye Başkanlığı
       Tel                       :     444 9 709                                                                                 Tel                             :     444 9 709     
       E-Posta               :                                                                                                       E- Posta                    :