Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

10 Mayıs 2017 Çarşamba

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Mimari Proje İnceleme 1- 1 Takım Mimari Uygulama Projesi 15 gün
2-  Çap ve Yolkotu
3-  Aplikasyon Krokisi
4-  Tapu Tescil Belgesi
5-  1 Adet M2 cetveli
6-  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ( Noter Onaylı)
7-  Vekaletnameler ( Noter Onaylı) 
8-  Mimari Proje CD ve Aktarılmış Çizimi
9-  Mimari Proje Müellif Kaydı 
10-Bina Yol Cephesinin Renkli Çizimi (Belediye Onaylı)
2 Mimari Proje Müellif Kaydı 1-  Dilekçe 1 gün
2-  Büro Tescil Belgesi
3-  Vergi Levhası
4-  İmza Sirküsü (Noter Onaylı9 
5-  1  Adet Fotograf
6-  SGK Belgesi
7-  İkametgah
8-  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3 Yapı Denetim Müellif Kaydı 1-  Dilekçe 1 gün
2-  Yapı Denetim İzin Belgesi
3-  Vergi Levhası
4-  Şirket Sahibinin İmza Sirküsü Noter Onaylı)
5-  Şirket Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-  Denetçilerin Denetçi Belgeleri
7-  Ticaret Sicil Gazetesi
8- Denetçilerin İmza Sirküleri
4 Diğer İşlemler 1- Kamu Kurumları ve Vatandaş Dilekçelerini Cevaplama 15 gün
5 Yapı Denetim Hizmet Bedellerinin İncelenmesi 1- Hakediş dosyasının istenen evraklara göre hazırlanması 5 gün
2-Hakediş dosyasının yazı işleri müdürlüğüne iletilmesi
6 Yapı Denetim Sisteminde Ruhsat Onayı Verilmesi işlemi 1- Dilekçe 3 gün
Şantiye şefi bilgileri (TC Kimlik Numarası,Oda Sicil Belgesi, Oda Sicil Numarası)
7 Yapı Denetim Sisteminde Devir Onayı Bekleyen İşlemler 1- Dilekçe 3 gün
2-Yapı Ruhsat fotokopisi (aslı gibidir onayl.)
8 Yapı Denetim Sisteminde İşyeri Teslim Tutanağının Düzenlenmesi 1- Dilekçe 3 gün
2- İşyeri Teslim Tutanağı (İdare Tarafından Onaylanmış Olarak)
9 Yapı Denetim Sisteminde Şantiye Şefi İle İlgili İşlemler 1-Dilekçe  3 gün
2-Yapı Ruhsat fotokopisi (aslı gibidir onayl.)
3-Şantiye Şefi İstifası Halinde İstifaname Belgesi
4-Yeni Atanacak Şantiye Şefi Bilgileri (T.C Kimlik no,Oda Sicil Belgesi,Meslek Odas Sicil No.)
10 Yapı Denetimn Sisteminde Güncelleme İşlemlerinni Yapılması 1-Dilekçe  3 gün
2-Yapı Ruhsat fotokopisi
11 Yapı Denetim Sisteminde Eleman Değişiklikleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması 1-Dilekçe  3 gün
2-Değişecek elemana ait istifaname belgesi 
3-Yeni atanacak elemana ait bilgiler (T.C kimlik no.,Oda sicil belgesi , Meslek odası sicil numarası 
12 Yapı Denetim Sisteminde Seviye Tespit Onay İşleminin Yapılması 1-Dilekçe  3 gün
2-İlgili ada /parsele ait seviye tespitinin Yapı Denetim firması tarafından talebi
13 Yıl Sonu Seviye Tespit İşleminin Yapılması+ 1-Dilekçe  3 gün
2-İlgili ada /parsele ait yılsonu seviye tespit tutanaklarının ve inşaata ait resimlerin(ön cephe,
arka cephe ,çevre düzenlemesi ,istinat) Yapı Denetim firması tarafndan hazırlanması .
3-Yapı Denetim şubesinden randevu talep edilmesi
4-İnşaat alanları yerinde incelenip ,seviye tespitler belirlendikten sonra seviye tespit 
tutanaklarının idarece onaylanması 
14 Yapı Denetim Sisteminde Ödenen Hakediş Bedellerinin Sistemden Düşürülmesi 1-Dilekçe  3 gün
2-İlgili hakediş bedeline ait dekontun aslının getirilmesi 
15 Yapı Denetim Sisteminde İş Bitirme Tutanağının Düzenlenip İlgili İşin Sistemden Düşülmesi 1-Dilekçe 3 gün
2-İdarece onaylanmış iş bitirme tutanağının getirilmesi
16 Mal Alımına Ait Olmak Üzere Satınalma ve Ödeme İşinin Sistemden Düşülmesi 1-Tekliflerin getirilmesi 3 gün
2-İlgili firmaya ait fatura belgesini düzenlemesi
3-Ödeme işleminin yapılabilmesi için idare tarafından gerekli evrakların düzenlenmesi
17 Uygylama İmari Plan Önerileri ve İmar Plan Değişiklikleri 1-  Başvuru tarihinden üç ay önce alınmıştapu, tapu tescil belgesi veya yerine gececek belge 7 gün İÇERİSİNDE MECLİSE HAVALE EDİLİR
2-  Bu belgede agı geçen maliklerin, eğer kendi ba vurmuyorsa, noterden onaylı muafakatname vekaletnemeleri
3- Hali hazır harita üzerine işlenmiş ve ilgili kadastro müdürlüğünce onaylanmış mülkiyet paftası ,
4- 8 (A) Gurubu Müellif yeterlilik belgesi, (Plan değişiklikleri için bir önceki plan Müellifinin
gerekli uygun görüşü eklenir.
5- Plan açıklama raporu (7 Takım)
6- İlgili kurumlardan alındığı belgelenen onaylı hali hazır haritalar üzerine çizilen öneri plan (7 takım)
7- Planlama alanına ait ilgili idarece onaylı ''Jeolojik araştırma raporu ''(3 Takım)
8- Plan inceleme ücreti makbuzu
9- Başvuru dilekçesi
18 Belge Talepleri 1- Belge talep dilekçesi 5 gün
2- Belge suret harcı makbuzu
19 Bilgi ve Görüş Talepleri Bilgi ve görüş talep dilekçesi 15 gün
20 Mahkemeye İdare Savunması 1- Mahkemenin dava konusu işleme ilşkin savunma talep yazısı 15 gün
21 İmar Çapı 1-Dilekçe  3 gün
2-Aplikasyon Krokisi(Aslı)
3-Tapu Fotokopisi veya Tapu Tescil Belgesi
4-Arsa Sahibi İle Mütait Arasında Yapılan Sözleşme
5-Müteahhit ile Projeci Arasında Yapılan Sözleşme
6-Belediye Harç Makbuzu
22 Yol Kotu 1-Dilekçe  5 gün
2-Aplikasyon Krokisi(Aslı)
3-Tapu Fotokopisi veya Tapu Tescil Belgesi
4-Arsa Sahibi İle Mütait Arasında Yapılan Sözleşme
5-Müteahhit ile Projeci Arasında Yapılan Sözleşme
6-Belediye Harç Makbuzu
23 Tevhit ve İfraz 1-Kadastro Üst Yazısı 7 gün
2-Kadastro Değişiklik Tasarım Belgesi
3-Belediye Harç Belgesi
24 Parsel Hakkında İmar Bilgisi Talebi 1-Şahsın Kendisi Veya Vekilinin Tapu Aslıyla Şahsen Müracaatı 1 gün
2-İlk Başvuru Harita Şubesine
25 İmar Haczinin Terkini İşlemi 1-Dilekçe  5 gün
2-Tapu Fotokopisi veya Tapu Tescil Belgesi
3-Belediye Harç Makbuzu
4-İlgili kişi kendisi başvurmadığı takdirde,noter onaylı vekaletname fotokopisi 
26 Diğer İşlemler 1-Kamu Kurumları Ve Vatandaş Dilekçelerini Cevaplama  15 gün
27 Kaçak Yapı Kontrol 1-Dilekçe 15 gün
28 İskan Yapı Kontrol 1-İskan evraklarının tamamlanması  10 gün
2-Müteahhitin şahsen başvurması 
Her Salı günü Binalara Kontrole Gidilecek
29 İskan İçin Sgk Yazıları 1-Dilekçe 7 gün
2-SGK Yazısı 
30 İş Deneyim Belgesi 1-Dilekçe 7 gün
2-Makbuz
31 İskan 1-Dilekçe 30 gün
2-SGK İlişikisizlik belgesi
3-Veraset ve harçlar vergi dairesi iskan yazısı 
4-Türk telekom iskan alınabilir yazısı
5-Sığınak Raporu (Yapı denetim veya Fenni mes'ulden)
6-Vizeleri yapılmış ruhsat fotokopisi 
7-İskan harç makbuzu
8-Yangın raporu 
9-Numarataj Belgesi(Büyükşehirden güncellenecek)
10-YİBF Belgesi (son halı en az %95)
11-TC no/Vergı no/ Vergi Dairesi Bilgileri 
12-Kanal Vizesi / Kanal Makbuzu (ASKİ'den)
13-13X18 Ebadında 2 adet (binaya ait) resim
14-Yapı Denetim Proje ve Eklerine Uygunluk Raporu (Teknik Rapor)
15-Asansör
32 Ruhsat 1-Mimari Proje (2 adet -Onaylı) 15 gün
2-Betonarme Proje ve Hesapları (Onaylı)
3-Sıhhi Tesisat Projesi (onaylı)
4-Elektrik Projesi (Onaylı)
5- Telefon Projesi(onaylı)
6-Doğalgaz Projesi(onaylı)
7-Katkaloriferi Projesi(onaylı)
8-Isı Yalıtım Hesapları  (onaylı)
9-Peyzaj Projesi (Onaylı)
10-Asansör Projesi (Varsa )(Onaylı)
11-Cephe Projesi (onaylı)
12-Yangın Projesi(onaylı)
13-Zemin Etüd Raporu(onaylı)
14-Metrekare Cetveli (3 adet) (onaylı)
15-Çap ve Yol Kotu (1 yıl geçerlidir)
16-Tapu Tescil Belgesi (1 Ay Geçerlidir)
17-Toprak Hesabı (Hafriyat) (Proje Müellifi Onaylı)
18-Vekaletnameler (Noter Onaylı)
19-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Noter Onaylı)
20-Arsa Beyanı varsa borcu yoktur yazısı 
21-Müteahhit Sicil Belgesi (ATO aslı ) veya Taahhütnamesi
22-Müteahhit Ticaret Sicil Gazete İlanı Fotokopisi 
23-Müteahhit Vergi Levhası (Fotokopi ve YAMBİS numarası,Müteahhit Yetki Numarası )
24-Yapı Denetim Sözleşmesi
25-Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)
26-Yapı denetim izin belgesi (fotokopi)
27-Yapı Denetim Taahhütnamesi(onaylı)
28-Yapı Denetim Hizmet Bedeli 1.Taksit Makbuzu
29-Ruhsat Harç Makbuzu
30-Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi ( Noter onaylı)
31-Şantiye şefi Oda Tahhütnamesi
32-Mimari Proje Müellifi Tahhütnamesi
33-Betonarme Proje Müellifi Tahhütnamesi
34-Elektrik Proje Müellifi Tahhütnamesi
35-Mekenik Proje Müellifi Tahhütnamesi
36-Jeoloji Proje Müellifi Tahhütnamesi
37- Numarataj Belgesi ( Büyük Şehirden)
38-Harç ve ücret makbuzları
33 Ekspertiz 1-Tapu aslı veya fotokopisi 1 gün
2-Yetki Belgesi
Harç Makbuzu
34 Suret Tastik 1- Dilekçe 1 gün
2- Makbuz


İrtibat : 444 9 709