Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

11 Mayıs 2017 Perşembe

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Uğur MERCAN

Yapı Kontrol Müdürü.

No: 551 9652


Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 6- Yapı Kontrol Müdürlüğü;
1-Bir hizmet birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
2- Meclis ve Encümen kararını gerektiren dosyaları Başkanlık Makamına  hazırlayarak sunmak, kararların gereğini yerine getirmek.
3-İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi veya ruhsata aykırı ilave eklerinin tespiti halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
4- Kaçak yapılara ilişkin para cezalarının tebligatlarını ve yıkımların gerçekleştirilmesini sağlamak.
5-Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
6- Hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
7-Başkanlık Makamınca verilecek iş ve işlemler, bu yönetmelikte belirtilen tüm görevler ile yukarıda belirtilmeyen müdürlük görevleri arasında yer alan iş ve işlemlerini yapmak,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Yapı Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
1-Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
2-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
3-Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
4-Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,

5-Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
6-Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
7-Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
8-Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
9-Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10-Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari ve Mali İşler Birimi
MADDE 8- İdari ve Mali İşler Birimi;
1-Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
2-Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
3-Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
4-Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
5-İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
6-Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
7-İşçi personelin puantajlarını ve müdürlük personelinin mesai imza fönlerini tutmak,
8-Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
Kaçak Yapı Kontrol Birimi
MADDE 9- Kaçak Yapı Kontrol Birimi;
1-Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı bina yapılmasını önlemek için çalışma programı çerçevesinde sürekli takip etmek,
2-Her türlü ruhsatsız bina yapıldığının tespiti halinde yapı tatil tutanağı tanzim etmek ve inşaatı mühürlemek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, edilmezse inşaata asmak ve bir örneğini muhtara bırakmak,
3-İskan belgesi alınmış olup, iskanlı halde ilave ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı ilave yapılanma tespit edilirse, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek,
4-Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve / veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse yasal çerçeve içerisinde gereğini yapmak.
5-Yıkılacak derecede tehlikeli yapıları, Zabıta Müdürlüğü ile işbirliğinde 3194 sayılı kanunun 39.maddesine göre işlem yapmak
6-Evlerde, arsalarda Vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için 3194 sayılı kanunun 40.maddesine göre işlem yapmak.
7-Belediye sınırları içerisinde arazi kontrolleri yaparak, kaçak yapılaşmanın tespiti, takibi ile şikayetleri değerlendirerek mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak,
8-Ruhsat alan yapıların çevre, can ve mal emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığının, kontrol ve denetimlerini yapmak, yapıyı tanıtan tabela olup olmadığının kontrolü ile parselin yol ve çevre ile izolesini sağlayan tahta yada benzeri malzeme ile çevrilmesini sağlamak.
9-Kaçak yapıları engellemek için gerekli önlemleri almak, kaçak yapılara ilişkin tutanakları düzenlemek, kanuni gerekliliğinin yapılması için encümene sevk etmek,
10-Belediye Encümenince verilen para cezalarının tebligatını yapmak veya yaptırmak, posta yoluyla tebliğ edilemeyen veya ivedi olanların Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla tebliğ edilmesini sağlamak.
11- Kaçak yapıların yıkım çalışmalarını yürütmek, yıkım işlemini Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirmek, Yıkımı belediye imkanlarıyla yapılamayacak yapıların yıkım ihale işlemlerinin yapılmasını sağlayarak yıkımı gerçekleştirmek.
12- Hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
13-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,