Pursaklar Belediyesi

Kültür İşleri Müdürlüğü


Fadime KİBAROĞLU 

Kültür İşleri Müdürü
 

Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri
MADDE 6- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü;
1- Belde bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek,
2- Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
3- Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,
4- Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
5- Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,
6-Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, heykel sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak,
7-Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,
8- İlçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,
9- Çeşitli temalarda müze kurulması ve yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,
10-Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,
11-Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,
12-Belediye tarafından yapılan tesis ve hizmetlerin açılış organizasyonlarını yapmak, yaptırmak,
13-Belediye tarafından yapılan etkinlik ve hizmetleri afiş, broşür, pankart, el ilanı vb. çeşitli araçlarla geniş kitlelere duyurmak,
14-Her yaştan insanın sağlıklı ve zinde kalmasına katkı yapacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek,
 15-Amatör spor kulüplerine destek vermek, spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları düzenlemek,
 16-Yaz tatillerinde yaz spor okulu vb. etkinlikler düzenlemek,
  17-Engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit fırsatlarda katılımını için rehabilitasyon, istihdam, spor, sanat, kültür vb. konularında faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,
18-Belediyenin diğer birimlerinde engellilerle ilgili yapılacak çalışmaları ve hizmetleri koordine etmek,
19-Engellilerin sahip olduğu haklar konusunda engellilerin, ailelerinin ve toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yapmak,
20-İlçe sınırları içindeki engelli envanterini çıkararak hizmetlerin doğru ve etkin planlanmasını sağlamak,
21-Her türlü yapı ve çevresinin, yolların, park ve rekreasyon alanlarının, ulaşım araçlarının engellilerin ulaşabilirliğine uygun olması için projeler geliştirmek, önerilerde bulunmak,
22- Her yaştan insana gerek mesleki eğitimler gerekse gelenek göreneklerimize yönelik eğitimler düzenlemek,
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Kültür ve Sosyal İşler Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
1-Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
2-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
3-Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
4-Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,

5-Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
6-Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
7-Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
8-Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
9-Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10-Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari ve Mali İşler Birimi
MADDE 8- İdari ve Mali İşler Birimi;
1-Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
2-Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
3-Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
4-Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
5-İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
6-Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
7-İşçi personelin puantajlarını ve müdürlük personelinin mesai imza fönlerini tutmak,
8-Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
Kültür ve Sosyal İşler Birimi
MADDE 9- Kültür ve Sosyal İşler Birimi;
1- Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek,
2- Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek,
3- İlçemiz halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlar da sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak,
4- Değişik, Mesleki - Sosyal ve Kültürel konularla ilgili tanıtım filmleri, multivizyon, sinevizyon ve slayt gösterimleri sunmak,
5- Gençler ve çocuklara yönelik eğitim kültür ve sosyal içerikli kurslar açmak,
6- Halkın istifadesine sunulacak şehir kütüphaneleri ve okuma salonları açmak,
7- Gençlik merkezleri ve hanımlar lokalleri açmak ve işletmek,
8- Geleneksel yapımızın bir parçası olan Mehteranın çalışmalarını yaptırmak, çeşitli alanlarda gösterilerini sağlamak,
9- Ev kadınlarına yönelik çeşitli dallarda eğitici, öğretici, sosyal becerilerini geliştirici Meslek Edindirme Kursları ile Bilgisayar, Yabancı Dil vb. kursları açmak, kurslar düzenlemek,
10- Gençlik, Kadın ve Çocuk komisyonları, oluşturmak,
11- Semt Kültür evleri, tarihi Şark Kahvehaneleri oluşturmak, eski kıraathane geleneği ile meddah ve atışmalarını yaşatmak, teşvik etmek, sanat erbaplarına sahip çıkmak,
12- Çocuklar, özürlüler, yaşlılar, kimsesizler ve toplumun değişik kesimlerine yönelik her türlü rehabilitasyon programları düzenlemek; spor etkinlikleri, yarış ve yarışmalar tertip etmek,
13- İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, Vatandaşlarımıza yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak
14- Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri ve bölge okullarıyla, yapılacak faaliyetlerde işbirliği yapmak,
15- İhtiyaç duyulması halinde Şehrimiz halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlayarak, bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek ve kitlelere duyurulmasını sağlamak,
16- Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenleyerek Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
17- Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlayarak halka ulaşmasını sağlamak,
18- Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak,
19- Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek, topluma kazandırılması konusunda tedbirler almak,
20- Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturmak,
21-Alkol, sigara, kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,
22- Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Sosyal Hizmetler Birimi
MADDE 10- Sosyal Hizmetler Birimi;
1- 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde Pursaklar ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek,
2- Fakirler, güçsüzler, hastalar ve yaşlılar için barınma evleri, öğrenciler için yurt yapılması konusunda araştırma yapıp, çalışmalarda bulunmak,
3- Kadınlara yönelik hizmetlerin yürütülmesi için Kadın Hizmet Büroları ve Kadın sığınma evleri açılması hususunda çalışmalar yapmak,
4- Kimsesiz ve yaşlılara yönelik sıcak yemek dağıtımını sağlamak, barınma problemlerinin çözümünde danışmanlık hizmeti vermek. İlçe dahilinde bu konuda hizmet veren tesislerin sayısının artırılması ve kendi aralarında iletişimin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.
5- Müdürlük bünyesinde açılmış bulunan ve açılacak barınma, sığınma, konuk evleri ile yardım yapmaya yönelik hizmet birimlerinin işleyişini ve buralarla ilgili her türlü bakım onarım ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları takip etmek,
6- Hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
7-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Gençlik Spor ve Eğitim Birimi
MADDE 11- Gençlik Spor ve Eğitim Birimi;
1.Görev alanına giren İşlerin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi gibi ortak yönetim görevlerini yapmak,
2.Okullar arası Bilgi, beceri yarışmaları düzenlemek, başarılı öğrencilere yardım yapılması hususunda çalışma yapmak,
3.Çocuk şenlikleri gençlik şöleni hazırlamak, çocuklar, gençler ve kadınlar sosyal aktivitelerini artırmak ve ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak üzere Çocuk, Gençlik ve Kadın Meclisleri kuruluş çalışmalarını yürütmek,
4.Bölge halkının Sosyal yapısını, gelir düzeylerini araştırıp, okullarla koordine ederek, öğrenci ve gençlere yönelik spor yarışları düzenlemek, okulların tatile girmelerinin ardından öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı bir bünyeye sahip olmaları için yaz spor okulları açmak,
5.Belediyemiz spor kulüpleri ve okullarla koordineli çalışıp, yetenekli çocuk ve gençlerimizin bir spor eğitimi almaları için çalışmak,
6.İlçemiz sportif potansiyelini araştırarak, başarılı sporcuları tespit ederek ödüllendirmek,
7.Müdürlük bünyesinde bulunan Bütün Spor Merkezlerinin işleyişini ve buralarla ilgili her türlü bakım onarım ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları takip eder.       
8-Gençlere ve öğrencilere izcilik ve kampçılık  amaçlı geziler düzenlemek.
9-Gençlere yönelik kurslar, eğitimler düzenlemek, eğitim materyalleri dağıtmak,
10-Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek.
11-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,