Pursaklar Belediyesi

11 Mayıs 2017 Perşembe

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Necdet ŞAHİNOĞLU

Çevre Koruma ve Kontrol  Müdür V.
No: 551 9929

Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 6- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü;
1- Çevrenin korunması ve çevrenin iyileştirilmesi için prensipler tespit etmek, programlar hazırlamak, bunların uygulama esaslarını belirlemek ve gerekli önlemleri almak,
2- Çevreyle ilgili diğer işlemleri yürütmek,
3- İmar planında yeşil alan, park, bahçe, oyun sokakları, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
4- Mevcut yeşil alanların ve parkların bakımı (budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak,
5- Her tür haşere ile mücadele işini düzenlemek, üreme ve yayılmayı önleyici tedbirler almak ve gerek görüldüğünde ilgili makamlarla birlikte tahliye işlemlerini yürütmek,
6- Gıda ile ilgili işyeri ruhsatlandırmalarında heyette eleman bulundurmak ve gıda ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
7- Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak gerekli önlemleri almak,
8- Belediye sınırları içerisinde bulunan diğer veterinerlik hizmetlerini yürütmek.
 
Müdürün görev yetki ve sorumluluğu;
MADDE 7- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
1)Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
2)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
3)Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
4) Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütmek ve işe gelip gidişlerin takibini yapmak,

5)Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
6)Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
7)Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
8)Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
9)Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 
İdari ve Mali İşler Birimi
MADDE 8- İdari ve Mali İşler Birimi;
1-Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
2-Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
3-Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
4-Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
5-İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
6-Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
7-Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 
Park Bakım Onarım Birimi
MADDE 9- Park Bakım Onarım Birimi;
1-Belediyemize ait park ve yeşil alanlarımızın bakım ve koruma hizmetlerini sağlamak veya ihale yoluyla yaptırmak. İhale kapsamındaki alanların denetim ile kontrol ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
2- Park ve yeşil alanlarımızda gübreleme ve ilaçlama çalışmalarını yapmak,
3- Park donatı elemanlarının tamiri, elektrik ve su tesisatı bağlanması işlerinin takibinin yapmak, parkIarın rutin elektrik ve su arızalarını gidermek,
4- Bölgemiz dahilindeki kurumlardan gelen talepleri değerlendirmek,
5-Park ve yol ağaçlarının budanması, kesilmesi ve vatandaşlarımızdan gelen dilekçelere istinaden bahçelerinde bulunan kavak vb. ağaçlarının ücret karşılığında kesilmesini sağlamak,
6- Ağaçlandırma yapılacak alanlarda yol ağacı ve alan ağacı dikim çalışması yapılması,
7- Malzeme alımlarının yapılması için yazışmaların hazırlanması ve alınan malzemelerin kabullerinin yapılması,
8- Günlük, haftalık, aylık, ve yıllık program ve çalışma raporlarını hazırlamak,
9-Müdürlük için gerekli olan atölyelerin kurulması, işletilmesi bunlara ait çalışma programlarının hazırlanması ve uygulamasını sağlamak,
17-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Park Planlama ve Uygulama Birimi
MADDE 10- Park Planlama ve Uygulama Birimi;
1-İmar planları ile ayrılmış park ve yeşil alanlar, spor ve rekreasyon alanları ile ağaçlandırılacak alanların uygulamalarının yapılabilmesini sağlamak için inceleme, etüt, planlama, danışmanlık, proje ve diğer teknik hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
2- Uygulaması tamamlanan alanları,Bakım,Onarım ve İkmal Şefliğine dosyası ile birlikte teslim etmek,
3- Bakım, Onarım ve ikmal Şefliğinden gelen revize isteklerini yerine getirmek,
4- Günlük haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını ve raporlarını Müdüriyete iletmek ve zamanında uygulamak,
5- Birimlerinin ekonomik ve planlı çalışmasını sağlamak,
6- Projelerin yapılabilirliğini tespit edip, uygulamak, gerektiğinde ihale ile yaptırmak,
7- Uygulaması yapılacak alanların metrajı, keşfi, yaklaşık maliyeti ile şartnamelerini hazırlamak ve yapım safhalarında yapı denetim hizmetlerini sağlamak. Geçici ve kesin kabullerini yapmak,
8- Uygulamada kullanılacak malzemelerin listesini hazırlatıp, temin için Müdüriyete iletmek,
9- Etüt, proje, çizim, maket ve ozalit işlerini program dahilinde zamanında bitirmek,
10- Projelerin ve çeşitli detayların orjinallerini arşivlemek,
11- Belediye için gereken bitkisel materyalin üretimi, fidanlık ve sera işletilmesini sağlamak,
12- Gelişen teknolojinin takibi, çalışmaların arşivlenmesi, rapor ve brifinglerin hazırlanması,
çalışmalarla ilgili yeni hedef ve önerilerin hazırlanması, yeni yapılacak hizmetlere yönelik anket çalışmalarını yürütmek,
13-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Veteriner İşleri Birimi
MADDE 11- Veteriner İşleri Birimi;
1- 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Hükümleri gereği; Hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesini sağlamak,
2- Hayvanların sağlığını korumak,
3- Bölge içersindeki hayvan ve hayvanların sevkıyatı ile ilgili olarak menşe-ı şahadetnamesini düzenlemek,(3285 HSZK-.22.mad.)
4- Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri hakkında işlem yapmak,
5- Kuduz hastalığına karşı tedbir almak ısırılan yada tırmalanan şahısları,ilgili kuruluşlara yönlendirmek.Isırma yada tırmalama yapan köpek ve kedilerin müşahede altına alınmasını sağlamak ve takibinde bulunmak,
6- Bölge halkının zoonoz hastalıklara karşı bilinçlendirilmesini sağlamak,
7- İhbarı ve mücadelesi mecburi hastalıkların ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibatını sağlamak,
8- Kurbanlık satış hayvanlarının sağlık kontrollerini ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak,
9- Müdürlüğümüz hayvan polikliniğimize gelen veya getirilen sahipli süs hayvanlarının yada kesim öncesi hastalığından şüphe duyulan hayvanların laboratuvar ve klinik muayenelerinin makroskopik veya mikroskopik tanısını sağlamak,
10- Bölgemizde bulunan sahipli yada sahipsiz hayvanlara, evcil hayvan ambulansı hizmet aracı ile trafik kazası,acil müdahale, vb. hizmetinde bulunmak,
1 l- Müdüriyetimiz   bulunan kedi ve köpek pansiyonunun kaydını tutmak,
12- Yılın ikinci döneminde bölge halkının kedi ve köpeklerine belediye meclisi kararı ile ücretsiz kuduz aşısı kampanyası düzenlemek, uygulamasını ve takibini sağlamak,
13- Bölgemizde bulunan sahipli hayvanlara belediye meclisinin kararı ile ücretsiz muayene kampanyası düzenlemek,uygulamasını ve takibini sağlamak,
14-5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu amaç doğrultusunda çalışmak,
15-Sokaklarda sahipsiz ve/veya güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyon merkezine getirilerek, müşahede yerlerinde tutulmasını sağlamak Bu hayvanların kısırlaştırılıp,aşılanıp,işaretlenip ve kaydedildikten sonra sahiplendirilmesini yada kendi doğal ortamlarına bırakılmalarını sağlamak,
16-Gönüllü kuruluşlarla işbirliği içersinde, hayvan bakımevleri ve poliklinikler oluşturarak sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların tedavilerini yapmak,
17- Kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla,toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması,bununla birlikte söz konusu hayvanlarının yavrulatmak isteyenler doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya sahiplendirilmek üzere dağıtımını yapmakla yükümlü olduklarından bunun takibini yapmak ve kaydını tutmak,
18-Sahipli yada sahipsiz sokak hayvanları (kedi ve köpek), kafes hayvanları,kümes hayvanları, ticari besi hayvanları,Veteriner Halk Sağlığı,v.b. konularda danışmanlık hizmeti vermek,
19-Sokak hayvanları ile ilgili Avrupa Birliği standartlarına uyum yasalarına eşgüdümlü AR-GE çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda projeler geliştirmek,
20-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Çevre Koruma Birimi
MADDE 12- Çevre Koruma Birimi;
1- Çevrenin korunması amacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesini sağlayacak önlemleri almak, tehlikeli durumlarda mevcut kanun ve yönetmelikler doğrultusunda faaliyetlerinin durdurulması için ilgili makam ve müdürlükler arası koordinasyon ile gerekli tedbirleri almak,
2-Çevrenin korunması için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas alınarak her türlü analiz ve ölçüm için plan ve değerlendirme yapmak,
3-Çevre konusunda görev verilmiş olan özel ve kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, çevre konusunda faaliyette bulunan gönüllü kuruluş ve dernekleri yönlendirmek ve desteklemek,
4-Çevreye olumlu ya da olumsuz etki yapabilecek her türlü plan ve projenin yarar ve zararı ile değerlendirilmesini gerçekleştirecek ‘’ Çevresel Etki Değerlendirme’’ çalışması yapmak,
5-Belediyemiz sınırları içerisinde inşaat ve hafriyat üreticilerinin hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşımaları konusunda ilgili birimlere koordinasyonu sağlamak, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma fişi almalarını sağlamak,
6-Çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlarla etkinlikler düzenlemek,
7-Görüntü kirliliği yaratan hurda veya terkedilmiş araçların kaldırılmasını sağlamak,
8-Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını ve raporlarını müdüriyete iletmek ve zamanında uygulamak,
9-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,
 
Güvenlik Birimi
MADDE 13- Güvenlik Birimi;
1- Görevli  personelin kontrol, sevk ve idaresinden sorumluluğu bilinci ile gerekli koruma planlarını ve talimatları hazırlayarak uygulamasını sağlamak,
2- Belediye Başkanlığımıza bağlı hizmet binaları ve müştemilatlarda mevcut bulunan tüm güvenlik sistemlerinin çalışır vaziyette tutulmasını sağlatmak, ihtiyaç duyulan yerlere ait güvenlik sistemleri ile ilgili taleplerin karşılanmasını sağlamak.
3- Hizmet satınalma yöntemi ile çalıştırılan özel güvenlik personelinin, güvenlik hizmetlerinin devamlı kontrol ve denetimini sağlamak,  gerekli belgelerin bulunmasını kontrol etmek, ayrıca fiziki şartların gelişmesi konusunda gerekli çalışmaları sağlamak,
4- Başkanlığımıza bağlı tüm Belediye hizmet binaları ile eklentileri, park, bahçe ve müştemilatlarının güvenliğini sağlamak,

5- Yangın söndürme cihazlarının kullanımını; ihbar telefon numaralarını, acil durum adreslerini öğrenmek, Yangın, sabotaj ve hırsızlık gibi hususlara karşı dikkatli olmak,
6-  Görevlendirildiği ve sorumlu olduğu alanla ilgilenmek, ancak tehlikeli hallerde diğer görevli personelle müşterek hareket etmek,
7- Giriş belgesi olmayan ve ilgisiz kimseleri içeri almamak,
8- Nöbet bölgesinde oluşan elektrik, su, doğalgaz arızalarını ilgili yerlere telefonla bildirmek, yangın çıkması durumunda itfaiyeye haber vermek, yangın talimatına göre hareket etmek,
9- Her akşam bütün kapıları kilitlemek, sadece ana kapılardan giriş çıkışları sağlamak ve kayıtlarını tutmak, ilgisiz kişilerin girişlerini engellemek,
10- Gece oluşan elektrik, su, doğalgaz arızalarını ilgili yerlere telefonla bildirmek, yangın çıkması durumunda itfaiyeye haber vermek, yangın talimatına göre hareket etmek,
11-  Kontrol ve Denetleme Sorumlusu tarafından güvenlik hizmeti verilen noktalarda gerekli iletişimde bulunarak koordinasyonu sağlamak, belirli periyotlarda denetim ve kontrol mekanizması ile ihtiyaçlarını karşılamak,
12-  Belediye Başkanlığımıza bağlı görev yapan güvenlik görevlilerinin (bekçilerin)  gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak,
13-Görülen eksiklerin giderilmesi doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,
14-Görev alanına giren diğer işleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.