Pursaklar Belediyesi

30 Nisan 2024 Salı

90004/81 Nolu Parselasyon Planı

“Ankara İli Pursaklar İlçesi Gümüşoluk Göleti ve Çevresi 16,50 ha Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 16/08/2023 tarihinde re'sen onaylanarak kesinleşen  imar planı ile ilave kullanım kararı getirilen 770.24 m² büyüklüğündeki  Sağlık Tesisi Alanı 'nın Maliye Hazinesi adına tesciline yönelik hazırlanan  ve  imar planı iptaline konu planlama etabında evvelce 90004/74 no.lu parselasyon planıyla tescil edilen 98915 ada 1,2,3,4,5 no.lu parseller ile 98916 ada 1, 2 ve 3 no.lu parsellerdeki değişiklikleri içeren, söz konusu ada/parsellerin düzenlemeye alınarak parsellerin geometrisi ve dağıtımında herhangi bir değişiklik yapılmadan yürürlüğünün devamı sağlanacak olan 90004/81 no.lu parselasyon planı, Pursaklar Belediye Encümeni’nin 11.01.2024 gün 032 sayılı kararı ve 29.02.2024 gün 235 sayılı ek kararı ile onaylanmış ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 28.03.2024 gün 628 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca 1 (bir) ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda 30/04/2024 tarihi itibariyle askıya çıkartılmıştır.