Pursaklar Belediyesi

27 Mart 2024 Çarşamba

90000/66 Nolu Parselasyon Planı

Pursaklar Belediye Encümeninin 25.01.2024 tarih 077 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye 07.03.2024 tarih ve 431 / 646 sayılı kararı ile onaylanan; “Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi 95572 Ada 2 ve 10 No.lu Parseller,95610 ada 1 ve 4 Sayılı Parseller İle Meydan Alanına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre ve imar planına esas olmak üzere; 95572 ada 2 parselde yer alan 789,65 m² belediye hissesinin plan üzerinde açılan imar yoluna denk gelen yaklaşık 766 m² bölümünün 95610 ada 1 ve 4 parseller ile meydan alanını çevreleyen 10 metrelik yaya yolunun 7 metreye düşürülmesi sonucu oluşturulacak alana taşınarak (95610 ada 1 ve 4 parsellere taşınması) düzenlemesi, kalan kısımlarının ise 95572 ada 2 parselde bırakılması, meydan formunun yapı tasarım kriterleri ve kent meydanı tasarım kriterleri ile uygun olacak şekilde düzenlemesi amacıyla hazırlanan İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi 95572/1, 95572/2, 95572/3, 95572/4,95572/5, 95572/6, 95572/7, 95572/8, 95572/9, 95572/10, 95610/1, 95610/2, 95610/3, 95610/4, 95610/5 nolu parselleri kapsayan 90000/66 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca 25.03.2024 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.